Search again

Found: 14  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Finance for executives : managing for value creation /
Author
Hawawini, Gabriel A.
Published
South-Western Cengage Learning,
Call Number
HG4011 H389 2011
Location
Central Library

image

image
Road atlas of Thailand.
Published
Asia Books,
Call Number
G2376.P2 R628 2002
Location
Veterinary Medicine Library

image
Simplified design of structural wood /
Author
Parker, Harry,
Published
Wiley,
Call Number
TH1101 P239 1988
Location
Architecture Library

image
กระบวนการบริหารที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลนาม่วง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร/
Author
วัชรินทร์ ดีพรม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ว386 2558
Location
Central Library

image
การบัญชีการเงิน IFRS = Financial accounting : information for decisions IFRS /
Author
Wild, John J.
Published
แมคกรอ-ฮิล,
Call Number
HF5636 ว981 2556/2
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
การวิเคราะห์ความหนาแน่นของพื้นที่ย่านจากอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินระดับแปลงโฉนดที่ดินโยการประยุกต์ใช้ข้อมูล Point Cloud จากยูเอวีกรณีพื้นที่ศูนย์กลางเมืองเทศบาลนครขอนแก่น /
Author
รัตวิภา สุภเมธีร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชา..............บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1
Location
Central Library

image
การเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้น คุณค่าทางโภชนาการและคุณสมบัติทางชีวภาพของตัวอย่างผลอ่อนและผลแก่มะนาวไม่รู้โห่ (Carissa caradas L.) /
Author
นพดล หงษ์สุวรรณ.
Published
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS น169 2559,QV น169 2559
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การใช้เทคนิคกับการลดเวลาในอุตสาหกรรมก่อสร้าง:กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
อรอุมา หงษ์เหิน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ266
Location
Central Library

image
ความชุกและข้อบ่งชี้ความเสี่ยงของการสึกกร่อนในฟันน้ำนมในเด็กเขตเทศบาลนครขอนแก่น /
Author
ภาวีรัตน์ ขวัญศิริกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RK ภ481 2559,WU ภ481 2559
Location
Central Library
Dentistry Library

image
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่มารับบริการที่คลินิกยาต้านไวรัส โรงพยาบาลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
มงคล กันตพานิชการ.
Published
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WC ม114ค 2559,RC ม114 2559
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
ผลของสารอีริโทรซินเจลและแอนโทไซยานินเจลร่วมกับนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อการฆ่าเชื้อแคนดิดา อัลบิแคนส์ โดยวิธีโฟโตไดนามิกโดยใช้แสงสีฟ้าจากเครื่องฉายแสงทางทันตกรรม : การศึกษาทางห้องปฏิบัติการ /
Author
มนัสวีส์ ธนะภูมิชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RK ม171 2559,WU ม171 2559
Location
Central Library
Dentistry Library

image
ผลของโปรแกรมการให้สุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้แรงจูงใจในการป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมด้วยการใช้สื่อสรภัญญะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับ ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหว...
Author
วิทยา จันตุ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ว582ผ 2559,WC ว582 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
สถานการณ์และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจ็บป่วยของแรงงานนอกระบบกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า จังหวัดมหาสารคาม /
Author
ทรนง คำวิสิทธิ์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ท156ส 2558,WA ท156 2558
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles