Search again

Found: 598  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การบริโภคน้ำมันประกอบการทำอาหารของครอบครัวตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น /
Author
จีรพรรณ เบ้าบัวเงิน.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA จ557 2559
Location
Medical Library

image
การบันทึกภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบเฉพาะที่ในภาวะฉุกเฉิน = Focused cardiac ultrasound in emergency care /
Author
แพรว โคตรุฉิน.
Published
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC683.5.U5 พ963 2559
Location
Central Library

image
การปนเปื้อนของสารสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาที่ไม่มีข้อบ่งใช้ทางการแพทย์ของผู้ป่วยโรคเบาหวานโรงพยาบาลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม /
Author
ปิยนันท์ ยะภักดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธาณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QU ป618 2559,RC ป618ร 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 8 กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น : Problem solving in interdepartmental medicine /
Author
การประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น
Published
กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น,
Call Number
WB115 ก482 2559
Location
Medical Library

image
การประเมินการตรวจ Staphylococcus aureus ที่ไม่ไวต่อยา Vancomycin โดยวิธี Tetrazole (3-(4,5-dimethyl-2-thiazolyl)-2, 5-diphenyltetrazolium bromide, MTT) /
Author
ธนัยนันท์ เพชรปวรรักษ์.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.AM/Mt ธ214 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

image

image
การประเมินความตรงและความเที่ยงของแบบสอบถามการประเมินความเจ็บปวด-ส่วนใบหน้า (Orofacial pain) ฉบับที่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทย (BPI-Facial Thai version) /
Author
ชนกพร หากันได้.
Published
สาขาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ช133ก 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การประเมินความเข้าใจและการสำรวจความคิดเห็นของเภสัชกรชุมชนที่มีต่อเอกสาร Black box warning ของยาที่มีโอกาสจ่ายในร้านยา : โครงการวิจัย /
Author
จิระเดช ลาบุญตา.
Published
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp จ517 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์และความผิดปกติของระบบโครงสร้างและกล้ามเนื้อในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมยาง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
เบญจมาศ ดับสันเทียะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ651,WB บ784 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยแบบประเมิน Rama-EGAT heart score ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
พิชญ์ญวรรณ อภิโชติมหาคุณ.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt พ639ก 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การประเมินต้นทุนและอรรถประโยชน์ของการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง /
Author
วีรยา สุวรรณรุ่งเรือง.
Published
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ว832ก 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การประเมินประสิทธิภาพของวิธี Carba NP, CarbAcineto NP และ GoldNano Carb สำหรับการตรวจเอนไซม์ Carbapenemases ใน Pseudomonas aeruginosa และ Acinetobacter baumannii complex ที่แยกได้จากโรงพยาบาลศรีนครินท...
Author
พันธิตรา สุดาเดช.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt พ565 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles