Search again

Found: 189  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การแยกเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ติดกันจากภาพถ่ายฟิล์มเลือดโดยพิจารณาจากค่ามากที่สุดของค่าอัตราส่วนระยะทางที่สั้นที่สุดบนขอบเซลล์ต่อระยะการกระจัด /
Author
ธรรมนุวัฒน์ วาลีประโคน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QP ธ341 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำกับการรอดชีวิตของผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลที่ได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพในประเทศไทย /
Author
พิเชษฐ์ หนองช้าง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC พ654 2559,WG พ654ก 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความคงสภาพของยาและเภสัชภัณฑ์ = Stability of drugs and pharmaceutical products /
Author
ชุดา จิตตสุโภ.
Published
สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,
Call Number
RS424 ช613ค 2559
Location
Central Library

image
ความชุกและการดื้อต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อเอสเชอริเชียโคไลและแลคติกแอสิดแบคทีเรียที่แยกได้จากโคขุนที่ส่งเข้าโรงฆ่าในจังหวัดสกลนคร /
Author
จักรพรรดิ์ ประชาชิต.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF จ224 2559
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
ความชุกและการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อซัลโมเนลลาและเชื้อแลคติกแอสิดแบคทีเรียที่แยกได้จากโคขุนในโรงฆ่าสัตว์ จังหวัดสกลนคร /
Author
ธราดล จิตจักร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ธ381 2559
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
ความชุกและข้อบ่งชี้ความเสี่ยงของการสึกกร่อนในฟันน้ำนมในเด็กเขตเทศบาลนครขอนแก่น /
Author
ภาวีรัตน์ ขวัญศิริกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RK ภ481 2559,WU ภ481 2559
Location
Central Library
Dentistry Library

image
ความชุกและความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในแม่ค้าส้มตำ /
Author
วิภาดา แสนศิลา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WE ว648ค 2559,วพ684
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อในผู้ป่วยเบาหวานของประเทศไทย : การวิเคราะห์เมตา /
Author
กิตศราวุฒิ ขวัญชารี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ660,WF ก675 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสตับอักเสบ = Hepatitis /
Published
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข,
Call Number
RC ค181ม 2559,WI ค181ม 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามแนวคิดลีนกับผลลัพธ์การบริหารของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
สลักจิต ศรีมงคล.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ส368ค 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร การจัดการตนเองและคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นโรคเอสแอลอี /
Author
วิยะดา ทิพม่อม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ว678ค 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและการรับรู้วัฒนธรรมความปลอดภัยต่อการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขตบริการสุขภาพที่ 9 /
Author
สุธีร์ จำลองชาติ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ส786ค 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทำงานกับความเครียดของพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
รื่นฤดี แก่นนาค.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ร556ค 2559
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles