Search again

Found: 189  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณและความคงตัวของระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ เลือดและปัสสาวะ /
Author
อาทิตยา คำเหลา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA อ622ศ 2559
Location
Central Library

image
การสร้างเสริมสุขภาพครอบครัว : มิติสำคัญของการพยาบาลครอบครัว = Family health promotion : critical aspect of family nursing /
Author
เสาวคนธ์ วีระศิริ.
Published
สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT120.F34 ส938 [2559]
Location
Central Library

image
การสร้างแบบวัดจิตสำนึกคุณภาพของเภสัชกรโรงพยาบาล /
Author
วิภาพร อุตมะ.
Published
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ว649ก 2559,QV ว649 2559
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การเปรียบเทียบการหดตัวโดยปริมาตรจากปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์และการเกิดรอยรั่วซึมเล็กของเรซินคอมโพสิตชนิดบัลค์ฟิลล์ในห้องปฏิบัติการ /
Author
จามจุรี ศักดิ์ชัชวาลย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RK จ311 2559
Location
Central Library

image
การเปรียบเทียบค่าความแข็งแรงกดออกระดับจุลภาคและการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในเอ็มทีเอเบสซีลเลอร์ไบโอเซรามิกเบสซีลเลอร์และอีพ๊อกซีเรซินเบสซีลเลอร์ /
Author
ประภัสสรา โนนสูง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RK ป338 2559,WU ป338 2559
Location
Central Library
Dentistry Library

image
การเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้น คุณค่าทางโภชนาการและคุณสมบัติทางชีวภาพของตัวอย่างผลอ่อนและผลแก่มะนาวไม่รู้โห่ (Carissa caradas L.) /
Author
นพดล หงษ์สุวรรณ.
Published
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS น169 2559,QV น169 2559
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การเสริมสร้างทักษะชีวิตร่วมกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ 5 ประสาน (ซิปปาโมเดล) เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่นในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งชาติ /
Author
มาลัย จินากูล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ม492ก 2559,WS ม492 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
การเสริมสร้างพลังอำนาจผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเพื่อลดการสัมผัสควันบุหรี่ /
Author
เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ส945ส 2559
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles