Search again

Found: 63  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การคาดคะเนเพศและความสูงจากรอยพิมพ์เท้าของบุคคลเปรียบเทียบกับภายวิภาคศาสตร์ของเท้า : กรณีศึกษาจังหวัดหนองคายและอุดรธานี /
Author
ชลธิชา ประทุมชาติ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ช224ค 2559
Location
Central Library

image
การชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตในชุมชนตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม /
Author
ชิณกรณ์ แดนกาไสย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ช541 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีสำหรับแบ่งเกณฑ์จำนวนตัวอสุจิเพื่อประมาณประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ดีเอ็นเอในคดีข่มขืนกระทำชำเรา /
Author
เบญจวรรณ แพงศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA บ788ร 2559
Location
Central Library

image
การบริการเอื้ออาทรผู้สูงอายุตามการรับรู้ของผู้สูงอายุที่มารับบริการแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดบึงกาฬ /
Author
วีรพงศ์ บุราณเดช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ว827ก 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
การปนเปื้อนของสารสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาที่ไม่มีข้อบ่งใช้ทางการแพทย์ของผู้ป่วยโรคเบาหวานโรงพยาบาลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม /
Author
ปิยนันท์ ยะภักดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธาณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QU ป618 2559,RC ป618ร 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์และความผิดปกติของระบบโครงสร้างและกล้ามเนื้อในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมยาง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
เบญจมาศ ดับสันเทียะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ651,WB บ784 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินหลักสูตรอบรมระยะสั้นระหว่างประจำการ "การพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิ" /
Author
ณัฏฐกา สุรเสน.
Published
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS ณ311 2559,QV ณ311 2559
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การปรับปรุงเทคนิคการจัดการปัญหาเส้นทางขนส่งโดยการผสานวิธีการคำนวณแบบอ่อน /
Author
ชาติชาย ปุณริบููรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ช518 2559
Location
Central Library

image
การพัฒนามาตรการทางการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของโรงพยาบาลอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลภูเรือ /
Author
ศรีรัตน์ บินทจร.
Published
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ศ242ก 2559,WX ศ242 2559
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การพัฒนาระบบการศึกษาพยาบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในยุคการเปลี่ยนแปลง /
Author
อานุสร สีสุลาด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT อ626 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนารูปแบบการจัดการระบบยาในโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในชุมชน /
Author
อังศุรัตต์ ยิ้มละมัย.
Published
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS อ493 2559,QV อ493 2559
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อควบคุมภาวะเมตาบอลิกในผู้ที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม /
Author
พรหมินทร์ เมธากาญจนศักดิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC พ293 2559
Location
Central Library

image
การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของคนวัยแรงงานเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูง /
Author
นฤมล โชว์สูงเนิน.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC น276พ 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของแรงงานเก็บขยะ จังหวัดมหาสารคาม /
Author
ดิษฐพล ใจซื่อ.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ด585 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวทางการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงสำหรับกลุ่มเสี่ยงในชุมชน /
Author
อังศวีร์ ทาริวงศ์.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ493ก 2559
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles