Search again

Found: 47  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือในการใช้ยาจิตเวชของผู้ป่วยออทิสติก /
Author
นิลวรรณ ชัยโย.
Published
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp น666 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
ผลของการใช้สบู่น้ำนมสารสกัดซังข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงสำหรับภาวะผิวหนังแห้งในอาสาสมัครสุขภาพดี /
Author
ชิตชฎาภรณ์ ไชยหาญ.
Published
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ช552 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
ผลของระบบการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (เอชเอ) ต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์และบุคคลโรงพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชนสองแห่งในจังหวัดนครราชสีมา /
Author
รติยากร รัถยาสุข.
Published
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ร135ผ 2559,WX ร135 2559
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
ผลลัพธ์การคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะอ้วนลงพุงและภาวะโรคเมตาบอลิกโดยเภสัชกรชุมชนเครือข่ายร้านยาคุณภาพ /
Author
จิรภา ฐานะสุนทรฤกษ์.
Published
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp จ498 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
ผลลัพธ์ทางคลินิกและทางเศรษฐศาสตร์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อการเลิกบุหรี่โรงพยาบาลจัตุรัส /
Author
พาณี ชัยจันดี.
Published
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QV พ599 2559,RC พ599 2559
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
ผลลัพธ์ทางคลินิกและปัจจัยที่มีผลต่อการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลขอนแก่น /
Author
ณัฐชา ชาญธีรวัฒนา.
Published
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ณ328ผ 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ = Dyslipidemia /
Author
วิมล พันธุเวทย์.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
QP752.C5 ว663 2559
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
ลมชัก ยิ่งรู้จัก--ยิ่งรักเธอ /
Author
สมศักดิ์ เทียมเก่า.
Published
สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC372 ส282ล 2559,WL385 ส282ล 2559
Location
Central Library
Medical Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
ศักยภาพของสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุดในการต้านการติดเชื้อแบคทีเรียสแตฟฟีโลค็อคคัสออเรียสสายพันธุ์ดื้อยาเมธิซิลินที่ผิวหนังหนูไมซ์ /
Author
นิธิมา ตติยอภิรดี.
Published
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS น614 2559,QV น614 2559
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
ศึกษารูปแบบการดื้อยาในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น : โครงการวิจัย /
Author
สุภิญญา ตันตาปกุล.
Published
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ส839ศ 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมที่พึงประสงค์ของเภสัชกรโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข : Labeled discrete choice experiment /
Author
สุกัณฑา หมวดทอง.
Published
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QV ส739 2559,RS ส739 2559
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library
Visual Loading...

image
เภสัชวิทยา : เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด = Pharmacology : principles and exercises /
Published
โฮลิสติก พับลิชชิ่ง,
Call Number
QV4 ภ781ส 2559
Location
Medical Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
แนวทางการรักษาโรคมะเร็งในเด็ก พ.ศ. 2559 = National protocol for the treatment of childhood cancers 2016 /
Published
สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย,
Call Number
QZ275 น927 2559
Location
Medical Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
โครงการวิจัยแรงจูงใจและความพึงพอใจต่อบริการเลิกบุหรี่โดยเภสัชกรชุมชน /
Author
ปณิตา แจ้งดอนไพร.
Published
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ป147ค 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
โปรตีนและโปรตีโอมิกส์เพื่อปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ /
Author
ศิริพร ปรุงวิทยา kku-ams..
Published
ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QP551 ศ463 2559,QU460 ศ463 2559
Location
Medical Library
Pharmaceutical Sciences Library
Associated Medical Sciences Library
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles