Search again

Found: 134  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
รีสอร์ทสอนทำอาหารปราณบุรี /
Author
นภนันท์ บุญญศาสตร์พันธุ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA น191 2559
Location
Architecture Library

image
รีสอร์ทเมืองพัทยา /
Author
สุชีรา มะลิลา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ส763 2559
Location
Architecture Library

image
รูปแบบการปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยประเภทบ้านแฝด บ้านเอื้ออาทร ศิลา จังหวัดขอนแก่น /
Author
ณัฐวดี ทัศโนทัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ณ352ร 2559
Location
Central Library
Architecture Library

image
ละตินอเมริกา : แผ่นดินแห่งการปฏิวัติ /
Author
ปัญญา วิวัฒนานันท์.
Published
ยิปซี กรุ๊ป,
Call Number
F1410 ป524 2559
Location
Education Library

image
วัฒนธรรมข้าวไท /
Published
ชนนิยม,
Call Number
SB191.R5 ท266 2559
Location
Education Library

image
ศิลปะภูฏาน = Bhutanese art /
Author
ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
N7310.8.B47 ป621 2559
Location
Central Library

image
ศีลบำบัด /
Author
ภานุวัฒน์ เจริญยศ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ภ447ล 2559
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดน่าน /
Author
อภิญญา งามทองใบ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA อ253น 2559
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้ดิน เพื่องานสถาปัตยกรรม จ.ชัยภูมิ /
Author
ศรัณย์ พินพาท.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ศ161ศ 2559
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเด็ก จังหวัดเชียงใหม่ /
Author
พิมพมาศ กองเพียร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA พ718ศ 2559
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้นาเกลือ จังหวัดเพชรบุรี /
Author
เบญจรัตน์ ศิริจีระชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA บ786 2559
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา /
Author
กมลวรรณ บัวศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ก137 2559
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้พันธุ์สัตว์น้ำและประมงน้ำจืดท้องถิ่นเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
ณรงชัย ใจใส.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ณ249ศ 2559
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้ภัยพิบัติสึนามิ จังหวัดภูเก็ต /
Author
นันฑิตา ชะชิกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA น413ศ 2559
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ จังหวัดระยอง /
Author
นฤมล ตีเฟื้อย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA น276น 2559
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles