Search again

Found: 97  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
70 เส้นทางตามรอยพระบาท /
Published
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
Call Number
DS566.2 จ688ส 2559
Location
Central Library

image
AEC ต้องรู้ /
Author
ธนาชัย พาณิชย์เศรษฐ์.
Published
ปัญญาชน,
Call Number
HC441 ธ243อ 2559
Location
Education Library

image
Architecture thesis [2016] : Thesis book Studio 08 ARCH RMUTSV 2016 : ถาปัตย์ริมเล.
Published
คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย,
Call Number
NA2320.T5R3 อ644 2559
Location
Architecture Library

image
Singapore สิงคโปร์ เที่ยวมันส์ ปั่นสนุก /
Author
นวอร แจ่มขำ.
Published
โปรวิชั่น,
Call Number
DS609.7 น352 2559
Location
Education Library

image
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ = International business management /
Author
กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์.
Published
เท็กซ์ แนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น,
Call Number
HD62.4 ก122 2559
Location
Nong Khai Campus Library

image
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางของภาคครัวเรือนในพื้นที่ขยายตัวอย่างไร้ทิศทางของเมืองขอนแก่น /
Author
สุรัสวดี พันธ์ปรีชา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HE ส857 2559
Location
Central Library
Architecture Library

image
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการก่อนการเกิดภัยพิบัติอุทกภัยระดับชุมชน /
Author
วรัชยา เชื้อจันทึก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ว292 2559
Location
Central Library

image

image
การวิเคราะห์รูปแบบและปัจจัยการขยายตัวเชิงพื้นที่ของเมืองขอนแก่น /
Author
พันทิวา ศรีศิลป์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HT พ555 2559
Location
Central Library
Architecture Library

image
การศึกษารวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับจังหวัดกาญจนบุรีด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : รายงานการวิจัยเรื่อง /
Author
ฟาริส โยธาสมุทร.
Published
ภาควิชาวรรณคดี ร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์,
Call Number
G155.8.T5 ฟ361 2559
Location
Central Library

image
การศึกษาอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับความเร็ว บนทางพิเศษในประเทศไทย /
Author
วรากร สท้านพบ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HE ว296 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image

image
การเสวนาเรื่อง"เส้นทางสายไหมทางทะเล : การค้าโบราณกับความเชื่อมโยงสมัยใหม่ /
Published
สถาบันจีน-ไทยและสถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,
Call Number
DS779.27 ก528 2559
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles