Search again

Found: 413  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยวัฒนธรรมคุณภาพที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
วรรณิษา กสิผล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ว269 2560
Location
Central Library
Education Library

image
โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 /
Author
ภควรรณ ขันคำ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ภ116ม 2560
Location
Central Library
Education Library

image
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อทางสาธารณสุข /
Author
จารุวรรณ ไตรทิพย์สมบัติ.
Published
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,
Call Number
RC111 จ337 2560
Location
Central Library

image
โรติเฟอร์ในพื้นที่ชุ่มน้ำจังหวัดขอนแก่น /
Author
รัชนีกร แรมลี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ92
Location
Central Library

image
ไผ่นอกกอ : ชีวิตและงานของ มีชัย วีระไวทยะ /
Author
มีชัย วีระไวทยะ.
Published
ซีเอ็ดยูเคชั่น,
Call Number
DS578.32.ม596 ม596 2561
Location
Central Library

image
ไม้ต้นตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง /
Author
วาริศา พิสิฐพรปิติกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ97
Location
Central Library

image
ไวรัสวิทยาทางการแพทย์พื้นฐาน = Fundamental of medical virology /
Author
ดลฤดี สงวนเสริมศรี.
Published
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
QR360 ด148 2558
Location
Central Library

image
ไหมแท้ที่แม่ทอ : 40 ปี กวีนิพนธ์ ไพวรินทร์ ขาวงาม.
Author
ไพวรินทร์ ขาวงาม.
Published
กระทรวงวัฒนธรรม,
Call Number
PL4209.พ994 พ994ท 2561
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles