Search again

Found: 413  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ประเสริฐชัย เพชรประเสริฐ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LG ป422 2560
Location
Central Library
Education Library

image

image
ผลกระทบของโมดูลส่งเสริมการเรียนรู้ฟิสิกส์โดยใช้เทคโนโลยีที่มีต่อความเข้าใจเรื่องไฟฟ้าและการใช้พลังงานไฟฟ้า แรงจูงใจทางวิทยาศาสตร์และการยอมรับต่อเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น /
Author
ฉัตรสุดา อุดมรัตน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ179,วพEd0081
Location
Central Library
Education Library

image
ผลการจัดการเรียนรู้ศิลปะเรื่องการวาดภาพระบายสีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โดยการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ /
Author
รัฐพล เอกจักรแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ร356ผ 2560
Location
Central Library
Education Library

image
ผลการทบของเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแขวงสะหวันนะเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตนประชาชนลาว /
Author
วันนีลา อ่อนประดิด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ346
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
ผลการใช้โปรแกรมสำหรับผู้ปกครองเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม/
Author
ดวงสมร นครราช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ359,วพEd0076
Location
Central Library
Education Library

image
ผลการใช้โปรแกรมสำหรับเพื่อนคู่หูเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมของนักศึกษาที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม /
Author
อภิญญา ชาวชายโขง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LG อ253 2560
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของการเสริมกากมันหมักยีสต์ต่อปริมาณการกินได้ และกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนของโคเนื้อที่เลี้ยงด้วยฟางข้าว /
Author
สุขฤทัย สมหมาย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ416
Location
Central Library

image
ผลของการเสริมซินไบโอติกส์ต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันในสุกรอนุบาล /
Author
วรุณวดี บุไธสง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ140
Location
Central Library

image
ผลของขั้นตอนก่อนการทอดต่อลักษณะคุณภาพ การดูดซับน้ำมัน สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและกิจกรรมต้านออกซิเดชั่นของกล้วยน้ำว้าสุกแผ่นทอดกรอบ /
Author
ทักษิณา อินทรมณี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ151
Location
Central Library

image
ผลของบทเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันด้วยโครงสร้างกลุ่มต่างกันที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /
Author
ปรมาภรณ์ เวียงวิเศษ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ป169ผ 2559
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของฤดูกาลเก็บเกี่ยว พันธุ์และวิธีการโม่ต่อปริมาณสตาร์ชทนย่อยของแป้งเผือกและการใช้ในก๋วยเตี๋ยวเสริมใยอาหาร /
Author
สิริลักษณ์ ภักดีศรีพันธ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ316
Location
Central Library

image
ผลของวัสดุเชื่อมประสานต่อพฤติกรรมของทรงกระบอกคอนกรีตที่ถูกโอบรัดด้วยเมทัลชีท /
Author
ไกรฤกษ์ บุญญรัตน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ก976 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
ผลของวิธีปรุงอาหารต่อปริมาณแคดเมียมที่พบในเนื้อเยื่อโค สุกรและปลา /
Author
วณาชิณญ์ อัศศวานันท์.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ว155 2560
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
ผลของสารสกัดกระเทียมหมักต่อการเรียนรู้และความจำในหนูทดลองที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยบีต้าแอมิลอยด์ให้เกิดภาวะเสื่อม /
Author
ธรรมญูญพร วิชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ115
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles