Search again

Found: 11  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศพิษวิทยาของมลพิษต่อระบบนิเวศน้ำจืดในลำน้ำพองตอนล่าง /
Author
ณัฐสิมา โทขันธ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย2559.
Call Number
วพ435
Location
Central Library

image
การเปรียบเทียบมาตรฐานปริมาตรทะนานและฤทธิ์สมานแผลในสัตว์ทดลองของตำรับยาสมานแผลแผนไทยที่ถูกคัดเลือก/
Author
วิชญาณี พันธ์งาม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ393
Location
Central Library

image
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดตารางการทำอาหารสำหรับอุปกรณ์และกระบวนการในการผลิตที่หลากหลาย /
Author
พงศ์เทพ ทองอุทัยศิริ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ304
Location
Central Library

image
การเสริมน้ำมันมะพร้าวในอาหารต่อจำนวนไอโอซีสต์เชื้อบิด สมรรถนะการผลิต คุณภาพซากสัณฐานวิทยาของลำไส้เล็ก และส่วนประกอบของกรดไขมันในไก่เนื้อ /
Author
ชญาณ์นันท์ ปักกัง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ404
Location
Central Library

image
ชนิด และปริมาณ แพลงก์ตอนและสัตว์หน้าดินในบึงแก่งน้ำต้อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
ญาณวรุตม์ ภูกองชนะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประมง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ403
Location
Central Library

image
ผลของการเสริมกากมันหมักยีสต์ต่อปริมาณการกินได้ และกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนของโคเนื้อที่เลี้ยงด้วยฟางข้าว /
Author
สุขฤทัย สมหมาย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ416
Location
Central Library

image
ผลของการเสริมซินไบโอติกส์ต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันในสุกรอนุบาล /
Author
วรุณวดี บุไธสง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ140
Location
Central Library

image
ผลของขั้นตอนก่อนการทอดต่อลักษณะคุณภาพ การดูดซับน้ำมัน สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและกิจกรรมต้านออกซิเดชั่นของกล้วยน้ำว้าสุกแผ่นทอดกรอบ /
Author
ทักษิณา อินทรมณี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ151
Location
Central Library

image
ผลของฤดูกาลเก็บเกี่ยว พันธุ์และวิธีการโม่ต่อปริมาณสตาร์ชทนย่อยของแป้งเผือกและการใช้ในก๋วยเตี๋ยวเสริมใยอาหาร /
Author
สิริลักษณ์ ภักดีศรีพันธ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ316
Location
Central Library

image
ระบบธุรกิจอัฉริยะสำหรับการจัดการคลังข้อมูลรายงานสภาวะสุขภาพผู้ป่วย /
Author
สุดารัตน์ หนองหารพิทักษ์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ584
Location
Central Library

image
สภาวะสบายเชิงคุณภาพสำหรับผู้พิการทางสายตา: กรณีศึกษา โรงเรียนการอาชีพคนตาบอดขอนแก่น /
Author
นฤวรรณ มั่งสวัสดิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ409
Location
Central Library
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles