Search again

Found: 413  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาเชิงคำนวณเพื่อหาโครงสร้างที่เสถียรด้วยระเบียบวิธีสุ่มโครงสร้างแบบแอบอินิชิโอ /
Author
รณชัย สำลีว่อง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ123
Location
Central Library

image
การศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและการขยายตัวเชิงพื้นที่ของเมืองบุรีรัมย์ /
Author
สุทธิเกียรติ สมบัติธีระ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ311
Location
Central Library
Architecture Library

image
การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะน้ำเชื้อในรอบ 1 ปี และคุณภาพน้ำเชื้อแบบแช่แข็งของไก่ดำสายพันธุ์ม้งไก่บาร์พลีมัทร็อค และไก่พื้นเมืองไทย (ประดู่หวงดำ)/
Author
แสนน้ำผึ้ง สมท้าว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ173
Location
Central Library

image
การศึกษาเปรียบเทียบวัฏจักรการขับขี่การสิ้นเปลืองพลังงานและการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์น้ำมันบนถนนที่มีการจราจรติดขัดในเมือง /
Author
ไตรลักษณ์ กุศลาภิรมย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TL ต968 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาเปรียบเทียบเสียงวรรณยุกต์ของภาษาไทใต้คงและภาษาไทใหญ่ /
Author
ยุ่ย สุ่ย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ300
Location
Central Library

image
การศึกษาเพื่อปรับปรุงจุดอันตรายบริเวณกลุ่มทางแยกคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้แบบจำลองสภาพจราจรระดับจุลภาค/
Author
ศราวุธ คีรีวงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ167
Location
Central Library

image
การศึกษาและพัฒนาเครื่องทำลายกระดาษแบบเพลาเดี่ยว /
Author
ยศอนันต์ โคตรเขื่อน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ134
Location
Central Library
Engineering Library

image
การสร้างพื้นที่ทางสังคมโดยปฏิบัติการทางภาษาของกลุ่มวัยรุ่นชายข้ามเพศ: กรณีศึกษาการประกวดสรภัญญ์ทำนองอีสาน /
Author
ฟาริดา สุวรรณโคตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ368
Location
Central Library

image
การสร้างฟิล์มคอมโพสิตจากซิลิกาและอีพอกซีที่ไม่ชอบน้ำอย่างยิ่งยวดบนผ้าฝ้าย /
Author
อนิรุทร ท่าทราย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TS อ177 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ในจังหวัดนครราชสีมา /
Author
นวลรวี จันทร์ลุน.
Published
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,
Call Number
PN2078.T5 น337 2560
Location
Central Library

image
การสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา /
Author
วรกุล เชวงกูล.
Published
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,
Call Number
LB1529.T5 ว183 2560
Location
Central Library

image
การสังเกตปรากฏการณ์สปินซีเบคในเฟอร์ไรต์แบบก้อน /
Author
แชมป์ สุขสวัสดิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ127
Location
Central Library

image
การสำรวจการฟังของครูในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
ชนิดาภา จันนอ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ช152 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การสืบค้นเอกสารคำอธิบายรายวิชาภาษาไทยเชิงความหมายโดยใช้เวิร์ดเน็ตภาษาไทยร่วมกับเทคนิคการจัดกลุ่ม /
Author
อภิชาติ กันยาทอง.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ578
Location
Central Library

image
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม /
Author
กนกพร ฉิมพลี.
Published
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,
Call Number
HN700.592.M3 ก124 2560
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles