Search again

Found: 82  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ต้นแบบหุ่นยนต์ดับเพลิง /
Author
กฤษดา กองอาษา.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.Co15-13 [2558]
Location
Engineering Library

image
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสมผสานเรื่องกรด-เบสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ /
Author
อานันท์ คำเพิ่มพูล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD อ624 2559
Location
Central Library
Education Library

image
ประสิทธิภาพของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาบางประการและผลผลิตอ้อยที่ปลูกในสภาพแปลงทดลอง /
Author
สุชาติ จันทะหุม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S ส761ป 2559
Location
Central Library

image
ปรากฏการณ์ความร้อนในสถาปัตยกรรม /
Author
สักการ ราษีสุทธิ์.
Published
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TH7012 ส518 [2559]
Location
Central Library

image
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลี้ยงไหมของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น /
Author
นิชานันท์ คงทวี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF น559 2559
Location
Central Library

image
ผลของการเตรียมตัวอย่างก่อนการทอดต่อลักษณะทางกายภาพทางเคมีสารสำคัญและการดูดซับน้ำมันในเมล็ดข้าวโพดทอดกรอบ /
Author
นิธิรัศม์ ปานชาลี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ82
Location
Central Library

image
ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์เรื่องโครงสร้างโลกของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /
Author
เพชราภรณ์ เฮมกลาง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QE พ878 2559
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาเรื่องการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างด้วยภาษาซี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /
Author
ชาคริต อ่อนเบ้า.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ช463 2559
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริงตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการวิเคราะห์เรื่องการใช้งานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /
Author
ปรียานันท์ อัครวงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ป473 2559
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของแบคทีเรียแลคติกเริ่มต้นต่อการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในผักดอง/
Author
พรพัตรา กัญจนานภานิช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ169
Location
Central Library

image
พัฒนาเร้าเตอร์เพื่อเชื่อมต่อ IPv6 กับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ไร้สายบน 6LoWPAN /
Author
จีรเกียรติ ภูบุญอบ.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.Co15-08 [2558]
Location
Engineering Library

image
มายเควสชันทีเอช แอปถามตอบของฉัน /
Author
วัตสัน หอมสิน.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.Co15-25 [2558]
Location
Engineering Library

image
รหัสวิชา 3211-2004 ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ = Product knowledge /
Author
คำนาย อภิปรัชญาสกุล.
Published
โฟกัสมีเดียแอนด์พับลิชชิ่ง,
Call Number
HF5415.15 ค357ค 2559
Location
College of Local Administration Library

image
รหัสวิชา 3214-2007 ระบบบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์ = Packaging system in logistics /
Author
คำนาย อภิปรัชญาสกุล.
Published
โฟกัสมีเดียแอนด์พับลิชชิ่ง,
Call Number
TS197.5 ค357 2559
Location
College of Local Administration Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles