Search again

Found: 483  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งในการมองโลกและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไต /
Author
ณัฐนา รักษาเคน.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RD น314ค 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ทางการพยาบาลและระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บในผู้ป่วยบาดเจ็บ /
Author
นิชาภัทร บุษมงคล.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ491,RC น559ค 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทำงานกับความเครียดของพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
รื่นฤดี แก่นนาค.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ร556ค 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะการคลุกเคล้าอาหารและสภาวะในช่องปากของผู้สูงอายุไทย /
Author
พราวฟ้า หมายสุขกลาง.
Published
ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Cd พ424 2560
Location
Dentistry Library

image

image
ความเสี่ยงการเป็นโรคซึมเศร้าของผู้ป่วยเบาหวานที่รักษาในโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา /
Author
ศิริพร เสรีกิตติกุล.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ศ463ว 2559
Location
Nursing Library

image
ความแข็งแรงของการยึดอยู่ของเซรามิกแบร็กเกตต่อวัสดุเซรามิกต่างชนิดที่ผ่านการเตรียมพื้นผิวด้วยวิธีที่แตกต่างกัน /
Author
กฤตภาส วงษ์นรา.
Published
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Prd ก275 2560
Location
Dentistry Library

image
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่มารับบริการที่คลินิกยาต้านไวรัส โรงพยาบาลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
มงคล กันตพานิชการ.
Published
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WC ม114ค 2559,RC ม114 2559
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอายุน้อยที่แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ /
Author
สุวิมล บัวแพง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส878ค 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรสิสในปศุสัตว์ /
Author
ดวงใจ สุวรรณ์เจริญ.
Published
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
Call Number
RC154.95 ด164 2561
Location
Veterinary Medicine Library

image
คู่มือการพยาบาลในการจัดการความเจ็บปวดของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม /
Author
วัชรี วรากุลนุเคราะห์.
Published
งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
RD561 ว387 2560
Location
Central Library

image
คู่มือการให้ยาใต้ผิวหนังผู้ป่วยระยะสุดท้ายสำหรับทีมสุขภาพ /
Author
ปาริชาติ เพียสุพรรณ์.
Published
ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RM169 ป554 2560
Location
Nursing Library

image
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องการเตรียมตัวอย่างเนื้อเยื่ออ่อนในงานวิจัยของทันตแพทย์เพื่อบันทึกภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบลำแสงส่องผ่าน /
Author
อนุชา ซาเจริญ.
Published
ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
WU141 อ187 2560
Location
Dentistry Library

image
คู่มือปฐมพยาบาลเบื้องต้น /
Published
โครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC86.7 ค695ฐ 2559
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles