Search again

Found: 483  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การเสริมพลังอำนาจชุมชนเพื่อสนับสนุนการเลิกสูบบุหรี่ในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อเบาหวาน /
Author
พิชัย บุญมาศรี.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC พ642ก 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การเสริมสร้างพลังอำนาจผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเพื่อลดการสัมผัสควันบุหรี่ /
Author
เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ส945ส 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
การเสริมเมล็ดหางนกยูงบดต่อกระบวนการหมักในรูเมน จุลินทรีย์และการลดการปลดปล่อยเมทเธนในโคเนื้อพื้นเมืองไทย /
Author
ชนะดล สุภาพงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ช143ก 2560
Location
Central Library

image
การแก้ไขทางทันตกรรมจัดฟันในช่วงอายุฟันผสม : หนังสือประกอบภาพ /
Author
วัฒนะ มธุราสัย.
Published
สยามพริ้นท์,
Call Number
WU400 ว397 2561
Location
Dentistry Library

image
การแสดงออกของโปรตีนแกรนูลินในการก่อมะเร็งท่อน้ำดีที่เกิดจากพยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini ในแฮมสเตอร์ /
Author
ทรงเกียรติ อุพลเถียร.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL ท126 2560
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองที่มารับบริการคลินิกสุขภาพเด็กดีในพื้นที่อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี /
Author
เพชรี วิชากุล.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WS พ879ก 2561
Location
Medical Library

image
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน Primary care /
Author
พิสนธิ์ จงตระกูล.
Published
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
RM300 พ772 2561
Location
Nursing Library

image
การใช้ยาเดกซาเมทาโซนชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำเพื่อลดอาการบวมหลังการทำศัลยกรรมกระดูกขากรรไกรล่างโดยการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมและมีการปิดบังสองทาง: การศึกษานำร่อง /
Author
ณัฐฐา วรรณปะกา.
Published
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.d/Om ณ329 2560
Location
Dentistry Library

image
การใช้สถิติเบื้องต้นในการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ = Application of basic statistics in pharmaceutical science research /
Author
อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา Kku-p.
Published
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS122 อ664 2561
Location
Central Library

image
กุหลาบลวง /
Author
พงศกร.
Published
กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง,
Call Number
นว พ112กห 2558
Location
Medical Library

image
ครบเครื่องเรื่องเสียว(เนื้อ)ฟัน /
Author
สิทธิชัย วนจันทรรักษ์.
Published
ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
WU220 ส722ค 2561
Location
Dentistry Library

image
ความชุกและการดื้อต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อเอสเชอริเชียโคไลและแลคติกแอสิดแบคทีเรียที่แยกได้จากโคขุนที่ส่งเข้าโรงฆ่าในจังหวัดสกลนคร /
Author
จักรพรรดิ์ ประชาชิต.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF จ224 2559
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
ความชุกและข้อบ่งชี้ความเสี่ยงของการสึกกร่อนในฟันน้ำนมในเด็กเขตเทศบาลนครขอนแก่น /
Author
ภาวีรัตน์ ขวัญศิริกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RK ภ481 2559,WU ภ481 2559
Location
Central Library
Dentistry Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles