Search again

Found: 366  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียน: ศูกษากรณี/
Author
สุกัญญารัตน์ เวชะวัชนะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ217
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การเปรียบเทียบนิทานพื้นบ้านไทลื้อที่ภาคเหนือประเทศไทยและสิบสองปันนาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน /
Author
ยู โบ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ269
Location
Central Library

image
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อรายวิชา ส21102 สังคมศึกษา โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยโปรแกรมโซติงค์แกลนดา (Sothink Glanda) ของ...
Author
ดารุณี รอดเรืองรัตน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
H ด429 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การเพิ่มผลิตภาพและกำลังการผลิตในการดำเนินการรับเข้าและส่งออกของคลังสินค้าเครื่องดื่ม ด้วยวิธีการปรับปรุงการดำเนินการขนถ่าย: กรณีศึกษาบริษัทกระจายสินค้าเครื่องดื่ม /
Author
สุภาวิณี โสภิณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ส839ก 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การเพิ่มมูลค่าและคุณค่าทุนทางวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยววิถีไทยในกลุ่มจังหวัดสนุก /
Author
ภัคญดา ณ หนองคาย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ448
Location
Central Library

image
การเมืองไทยร่วมสมัย /
Author
บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ.
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1745 บ259 2560
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library
College of Local Administration Library

image
การเรียนภาษาสันสกฤตเบื้องต้นด้วยอักษรคฤนถ์ /
Author
วรเดช มีแสงรุทรกุล.
Published
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,
Call Number
PK438.T5 ว197 2560
Location
Central Library

image
การเรียนรู้และการปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในบริบทสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน /
Author
สุวดี เหมือนศรีชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ525
Location
Central Library

image
การเสริมสร้างพลังอำนาจครูที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 /
Author
ปิยะลักษณ์ ชูสอน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ป622 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การแก้ปัญหาการจัดการเส้นทางรถขยะโดยวิธีอาณานิคมมดแบบปรับปรุงคุณภาพคำตอบ /
Author
พงศ์ชนิศ แสงวิมาน.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ561
Location
Central Library

image
การแปรรูปของวรรณยุกต์ตามตัวแปรอายุในภาษาไทพวน อ.เชียงคาน จ.เลย/
Author
ฐนพรรณ ธูปหอม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ239
Location
Central Library

image
การแปลภาษาเวียดนามเป็นภาษาไทย /
Author
Dang Ngoc Huy.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ575
Location
Central Library

image
การแปลภาษาไทยเป็นภาษาถิ่นอีสานด้วยวิธีทางสถิติ /
Author
ปวีณา อุ่นลี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ102
Location
Central Library

image
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายโอนความรู้ของบุคลากรบ้านพักเด็กและครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ /
Author
เอกชัย คนคิด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ553
Location
Central Library

image
การแสดงความหมายของการใช้ถ้อยคำในการให้คำแนะนำเรื่องความรักในรายการวิทยุ "คลับฟรายเดย์" /
Author
ปิ่นอนงค์ จำปาเงิน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ286
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles