Search again

Found: 774  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งสำหรับสถานตากอากาศริมทะเลในรูปแบบไทยร่วมสมัย /
Author
ศุภกานต์ คนชม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ศ676
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพาราเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภายในห้องสมุดสำหรับเด็กประถมศึกษาอายุ 9-12 ปี กรณีศึกษา : โรงเรียนชุมชนดูนสาด /
Author
นมิตา พลยางนอก
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK น199
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ประดับด้วยเซรามิกสำหรับบ้านน๊อคดาวน์ /
Author
ศิวกานต์ อุตะมะ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ศ541
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะสำหรับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ /
Author
ปวริศา กิจสัวสดิ์ไพศาล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ป492
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะสำหรับอุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานีองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ /
Author
สิงหา แมลงภู่ทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ส718
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะเพื่อเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวสำหรับสวนสาธารณะส่วนกลางหมู่บ้าน : กรณีศึกษา : หมู่บ้านสีวลี ถนนศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น /
Author
บุญธีรา ภาคอินทรีย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK บ473
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์อุทยานเขาแผงม้า อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา /
Author
ภานุพงศ์ วายลม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ภ447ฟ
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับการนั่งพักคอยและทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน /
Author
พุทธรักษา เถาว์ทิพย์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK พ839
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน /
Author
ศุภชัย สมบุศย์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ศ684
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านจากใบตองภายใต้แบรนด์ Patchara /
Author
พัชรา จิรจตุรพักตร์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK พ517
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านด้วยวัสดุและเทคนิคจากภูมิปัญญาเครื่องเขินภายใต้แบรนด์ HATTAYA /
Author
หัทยา เที่ยวกลาง.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ห464 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งห้องนวดสปาสำหรับปราณิสาสปา/
Author
พิชญ์ระวี สุรอารีกุล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK พ639ส
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเรขศิลป์และสื่อกิจกรรมประชาสัมพันธ์สำหรับเคเคยูเรดิโอ /
Author
จุฑามาศ จันดาคูณ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NC จ628
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเสื่อแอนิเมชั่นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านความกตัญญูสำหรับเด็กอายุ 10-12 ปี กรณีศึกษาโรงเรียนปัญญา จ.กาฬสินธุ์ /
Author
วิษณุกร เฉลียวธรรม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TR ว768
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบแอนิเมชั่น 3 มิติเพื่อปลูกฝังภาวะความเป็นผู้นำ /
Author
ตวงฉัตร นครังสุ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TR ต212 2558
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles