Search again

Found: 21  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
How is wealth transfer related to child mortality?
Author
อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์
Location
Central Library
Article

image
การศึกษาเพื่อพัฒนานโยบายและแผนงานทางวัฒนธรรมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ /
Author
วรทิพย์ มีมาก
Published
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
DS568 ว231
Location
Central Library

image

image

image
บทบาทของบัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาชนบทกับการพัฒนา : กรณีศึกษาหมู่บ้านวังสวาบ ตำบลนาฝาย กิ่งอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น /
Author
ทิษฎยา ทับชา
Published
สารนิพนธ์ปริญญาประกาศนียบัตรบัณฑิต บัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาชนบท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HN ท519
Location
Central Library

image
ปัญหาการดำเนินการของกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านสร้างบุ ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
ยุทธการณ์ โพธิ์ศรี
Published
สารนิพนธ์ปริญญาประกาศนียบัตรบัณฑิต บัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาชนบท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HN ย352
Location
Central Library

image

image
รายงานการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทยโดยใช้การวิเคราะห์เมต้า /
Author
ดุษฎี โยเหลา
Published
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,
Call Number
HQ755.7 ด731
Location
Central Library

image
รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของกยต. /
Author
นาถเฉลียว ยังนันทวัฒนา
Published
กองวิชาการและแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย,
Call Number
HQ799.T5 น464
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles