Search again

Found: 51  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Dialogue คิดลงสู่ใจ -- ไหลเป็นปัญญา /
Author
วรภัทร์ ภู่เจริญ.
Published
สามลดา,
Call Number
P95.455 ว233 2559
Location
Central Library

image
กระบวนการประชาธิปไตยและการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม /
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ ก218 2559
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image

image

image
การพัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติ : รายงานผลการศึกษา /
Author
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์.
Published
สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,
Call Number
LB ส289 2559
Location
Central Library

image
การพัฒนามาตรฐานการศึกษาของต่างประเทศ : รายงานผลการศึกษา /
Author
สมปอง สมญาติ.
Published
สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,
Call Number
LB ส261 2559
Location
Central Library

image
การพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดด้านการสอบสวนคดีพิเศษ : รายงานวิจัย = Developing the standard and indicators for special case investigation /
Author
จารุวรรณ ศรีเมืองวัฒนา.
Published
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม,
Call Number
HV จ337ก 2559
Location
Central Library

image
การพัฒนาสินเชื่อเพื่อการค้าเพื่อส่งออกสำหรับรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) /
Author
ขวัญรัฐ ส่วนพงษ์.
Published
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา,
Call Number
HG ข273 2559
Location
Central Library

image
การวิจัยพัฒนาโมเดลเลิฟเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ : ชุดโครงการวิจัยสำหรับนิสิตระดับอุดมศึกษา.
Author
เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์.
Published
โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์,
Call Number
LB1060 อ911 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษากระบวนการและผลลัพธ์ของการจัดทำนโยบายงบประมาณโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาสภาเมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น /
Author
ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา.
Published
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
HJ ธ431 2559
Location
Central Library
Agriculture Library
College of Local Administration Library

image
การศึกษามิติการท่องเที่ยวคนเดียวของผู้หญิงในสังคมไทย = A study of solo ladys travel perspective in Thai society /
Author
อัจฌิรา ทิวะสิงห์.
Published
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,
Call Number
G156.5.W66 อ519 2559
Location
Central Library

image
การศึกษารวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับจังหวัดกาญจนบุรีด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : รายงานการวิจัยเรื่อง /
Author
ฟาริส โยธาสมุทร.
Published
ภาควิชาวรรณคดี ร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์,
Call Number
G155.8.T5 ฟ361 2559
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles