Search again

Found: 349  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาความสามารถในการวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4Ex2 ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกในรายวิชา ส16102 ประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /
Author
ชำนาญ บุญช่วย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ช532 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัย ด้วยการจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับการละเล่นพื้นบ้านไทย /
Author
ภิญญาพัชญ์ ภูวงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ524
Location
Central Library

image
การศึกษานำร่อง การพัฒนากิจกรรมการตีกลองสำหรับผู้สูงอายุและผู้ดูแล/
Author
จารุวัฒน์ สมยา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ379
Location
Central Library

image
การศึกษาผลการพัฒนาหลักสูตรทักษะปฏิบัติดนตรีไทยขั้นสูงโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น /
Author
อรดี แก้วชะเนตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ422,วพEd0065
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาผลการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะวาดภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามแนวคิดการบูรณาการแบบสอดแทรก /
Author
กนกวรรณ แก้วไกรสร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ก125ก 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาพฤติกรรมการเดินทางเพื่อปรับปรุงระบบการจราจรบริเวณโรงเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) /
Author
นันทพงษ์ โภคาพานิชย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HE น418 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาพัฒนาการศิลปะการแสดงหมอลำซิ่งในจังหวัดขอนแก่นเพื่อผลิตภาพยนต์เรื่อง"หมอลำมาเนียเขย่าลูกคอให้เธอมารอรัก" /
Author
นันทวุธ ภูผาสุข,
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ264
Location
Central Library

image
การศึกษาภาวะสมดุลน้ำและการขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำพองตอนล่างภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ /
Author
สิริคุณ ปานะสุนทร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TC ส731 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษารูปแบบการเดินทางประเภทจอดแล้วจรและประยุกต์ใช้ทฤษฎีตามแบบแผนสำหรับบริการรับฝากรถจักรยานยนต์กรณีศึกษา: สถานีขนส่ง จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุบลราชธานี /
Author
พิษณุ ศรีสังข์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ126
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษารูปแบบศูนย์เรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบลสู่การสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน/
Author
ธนาคาร ผินสู่.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ240
Location
Central Library

image
การศึกษาวิเคราะห์ปัญหามโนธรรมในนวนิยายเรื่องเหยื่ออธรรมของ วิคตอร์ อูโก /
Author
ไพรัตน์ คนว่อง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ464
Location
Central Library

image
การศึกษาองค์ประกอบนิเวศวิทยาและวิถีชีวิตชุมชนป่าทาม โดยการประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา ป่าทามกุดเป่ง จังหวัดร้อยเอ็ด/
Author
พงษ์พัฒน์ ปาทา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ237
Location
Central Library
Architecture Library

image
การศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและการขยายตัวเชิงพื้นที่ของเมืองบุรีรัมย์ /
Author
สุทธิเกียรติ สมบัติธีระ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ311
Location
Central Library
Architecture Library

image
การศึกษาเปรียบเทียบวัฏจักรการขับขี่การสิ้นเปลืองพลังงานและการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์น้ำมันบนถนนที่มีการจราจรติดขัดในเมือง /
Author
ไตรลักษณ์ กุศลาภิรมย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TL ต968 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาเปรียบเทียบเสียงวรรณยุกต์ของภาษาไทใต้คงและภาษาไทใหญ่ /
Author
ยุ่ย สุ่ย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ300
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles