Search again

Found: 349  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การวิเคราะห์การจัดกลุ่มคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในธุรกิจเมล็ดพันธุ์โดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มแบบเคมีน กรณีศึกษา บริษัทซาคาตะ สยามซีด จำกัด /
Author
มัณฑนศิลป์ ผาโคตร.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ563
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงงบประมาณของปลัดเทศบาลขนาดเล็ก: การสำรวจระดับชาติเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณของปลัดเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล /
Author
กฤษดา ทิพย์โชติ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ545
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การวิเคราะห์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย: กรณีศึกษาสื่อวีดีโอออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ผ่านช่องทางยูทูปสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก /
Author
จิตติพร จิตต์ภักดิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ557
Location
Central Library

image

image
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานและลำดับความสำคัญของกิจกรรมกรีนโลจิสติกส์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย /
Author
พีระภัทร ภูผิวโคก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD พ798 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image

image
การวิเคราะห์สถานะทางด้านการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กในประเทศไทย กรณีศึกษาเปรียบเทียบเทศบาลตำบลในเขตอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น /
Author
นิธิศ พรสุวรรณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ546
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือสำหรับเด็กตามกรอบคุณลักษณะที่พึงประงสงค์ของเด็กไทย /
Author
จิตติรัตน์ มาบจะบก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ333
Location
Central Library

image
การศึกษาการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด /
Author
พรพิมล พรมนัส.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ258,วพEd0042
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาการใช้ศัพท์ภาษาผู้ไทของคนสามระดับอายุ : การแปรและปัจจัยการเปลี่ยนแปลง /
Author
ณัฐพร จันทร์เติม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ257
Location
Central Library

image
การศึกษากำลังรับน้ำหนักแบกทานของชั้นดินที่ปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์ /
Author
อิสรียา เฟื่องสุวรรณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA อ764กร 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) รายวิชาสังคมศึกษา ส23102 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องกฎหมายกับสิ...
Author
เพลงพร ปัญญาชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
H พ919 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณร่วมกับเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ /
Author
ภูติญา บัวระภา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ529
Location
Central Library

image
การศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสมองเป็นฐาน (Brain-based learning) ในรายวิชา ส16104 หน้าที่พลเมือง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสา...
Author
รุ่งนภา ศรีลาศักดิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ร623ก 2560
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles