Search again

Found: 349  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาวัดจิตวิจัย สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ระดับปริญญาตรี/
Author
ชลันดา พจนา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ194,วพEd0080
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้อิงมารฐานเรื่องเศษฐศาสตร์น่ารู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงโดยใช้รูปแบบการสอนแบบเปิด(Open Approach)ส 14101ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธร...
Author
อรอนงค์ รามสันเทียะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ263,วพEd0073
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาหลักสูตร : ทฤษฎีสู่ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนา = Curriculum development : theory into practice of design and development /
Author
สมาน เอกพิมพ์.
Published
ตักสิลาการพิมพ์,
Call Number
LB2806.15 ส295 2560
Location
Central Library

image
การพัฒนาหลักสูตรค่ายศิลปะเครื่องปั้นดินเผาพื้นฐานโดยใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /
Author
วิภาไล ไชยหงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ว654 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาออนโทโลยีนิทานพื้นบ้านอีสาน /
Author
อภิฤดี จันทะเดช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ299
Location
Central Library

image
การพัฒนาเครื่องมือการวัดสมรรถนะการรู้สารสนเทศของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
เกศสุดา ถวิลหวัง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ230
Location
Central Library

image
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น /
Author
สุพันธ์ทอง กุลดา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ288
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร ศึกษากรณี บึงแก่งน้ำต้อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น /
Author
ภาคภูมิ สุขีสนธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ148
Location
Central Library

image
การย้ายถิ่นข้ามชาตและเครือข่ายทางสังคมของผู้ค้าสัญชาติจีนในตลาดโบ๊เบ๊จังหวัดอุดรธานี /
Author
หลาน หลีน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ268
Location
Central Library

image
การรับรู้สารสนเทศเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนผู้ติดยาเสพติด /
Author
ธวัญหทัย สินธุ์นอก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ267
Location
Central Library

image
การรับรู้แนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์: กรณีศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดขอนแก่น /
Author
ยศนันท์ ศรีอรุณเอี่ยม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ433
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การรู้ดิจิทัลในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย /
Author
กัมพล เกศสาลี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ261
Location
Central Library

image
การวัดคุณภาพการสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อรายงานทางการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /
Author
พลอยไพลิน ตันติสกล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ439
Location
Central Library

image
การวางแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อส่งเสริมการผลิตอ้อยกรณีศึกษา:โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ /
Author
วิภาภรณ์ ไกยฤทธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ271
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles