Search again

Found: 349  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การบริหารจัดการทางการศึกษา /
Author
เพชรสุดา ภูมิพันธุ์.
Published
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,
Call Number
LB2805 พ877 2560
Location
Central Library

image
การบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านเพื่อชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด และในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น /
Author
โฉมฤดี วิลัยมาตย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ537
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์/
Author
ธัญชาติ จันทร์ภิรมย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ197
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management /
Author
ชนะพล ศรีฤาชา. Kku-ph.
Published
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF5549.5.M3 ช143 2560
Location
Central Library

image
การบริหารนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชมคมเศรษฐกิจอาเซียน /
Author
ภัคศรัญย์ ฤทธิยา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ541
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การบริหารรัฐกิจร่วมภาครัฐและภาคเอกชนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กรณีศึกษาเมืองสังข์ทอง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
จักรพันธ์ นาทันริ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ555
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การบริหารเชิงกลยุทธ์ : เอกสารประกอบคำบรรยายวิชา = Strategic management /
Author
ไพโรจน์ สัตยสัณห์สกุล.
Published
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต,
Call Number
HF5351 พ993 2560
Location
Central Library

image
การบริหารเชิงกลยุทธ์ = Strategic management รหัสวิชา 407 413 : เอกสารประกอบการสอนรายวิชา /
Author
นิกร ยาอินตา.
Published
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน,
Call Number
HD30.28 ก541 2560
Location
Central Library

image
การบริโภคสินค้าวัฒนธรรมผีตาโขน /
Author
ศรัณย์ อมาตยกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ551
Location
Central Library

image
การบูรณาการการรู้สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของครูระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย /
Author
ไอลดา อรุณศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ281
Location
Central Library

image
การประชุมหน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 2 (ประจำปี 2558) : วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษต...
Author
การประชุมหน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
Published
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
มข.12/08-59 [2558]
Location
Central Library

image
การประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับขั้นในการประเมินผู้จำหน่ายไวน์ กรณีศึกษา: ธุรกิจโรงแรม/
Author
อรนุช อึ้งทรงธรรม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ223
Location
Central Library

image
การประยุกต์ใช้ฮูปแต้มเพื่อออกแบบหนังสือภาพประกอบนิทานสำหรับเด็กจากคติความเชื่อเกี่ยวกับสัตว์ในฮูปแต้มอีสาน จังหวัดขอนแก่น/
Author
วารุณี บุปผาชาติ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ354
Location
Central Library

image
การประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย : กรณีการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม /
Author
ปรีชญาณ์ นักฟ้อน.
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
KPT1572 ป466 2560
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 /
Author
เขมิกา พันธุ์อำมาตย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ข669 2560
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles