Search again

Found: 349  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กพิเศษในชั้นเรียนรวม /
Author
ภัคภร ขันกสิกรรม.
Published
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,
Call Number
NX180.C45 ภ328 2560
Location
Central Library

image
ของขวัญ /
Author
เอนก แซ่ตั้ง.
Published
เบญจพร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์,
Call Number
BJ1594.5.T5 อ893 2560
Location
Central Library

image
คนอีสานบ้านเฮา : หนังสือที่ระลึกงานกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560 ทอดถวาย ณ วัดป่าอดุลยาราม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันศุกร์ที่ 6-วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 /
Author
วิทยา วุฒิไธสง.
Published
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
มข./01-45 2560
Location
Central Library

image

image
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
ปิติพงษ์ วิริยาภรณ์ประภาส.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ445
Location
Central Library

image
ความต้องการจำเป็นและแนวทางการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 /
Author
สุภัสสร จันทรังษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PE ส836 2560
Location
Central Library
Education Library

image
ความพร้อมในการพัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษาใน 4 อำเภอ ของนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
แทน พมสิริ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ329
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
ความพร้อมในการสร้างเมืองสังข์ทองให้เป็นเมืองที่เข้มแข็งรอบด้านตามนโยบาย 3 สร้าง /
Author
สาริกา อ่อนศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ556
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
ความมั่นคงของครัวเรือนแรงงานย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศในภาคอีสาน /
Author
ปิยพงษ์ บุญกว้าง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ548
Location
Central Library

image
ความมั่นคงในการดำรงชีพของครัวเรือนแรงงานชานเมืองขอนแก่น/
Author
กฤษดา ปัจจ่าเนย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ190
Location
Central Library

image
ความสัมพันธ์ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต่อความเชื่อมั่นของหน่วยงานของรัฐในประเทศไทย /
Author
ศศิธร สถิตย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ244
Location
Central Library

image
ความสัมพันธ์พหุระหว่างภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25/
Author
ณัฐยา สีหะวงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ376,วพEd0074
Location
Central Library
Education Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกำไรกับระดับการถือครองเงินสด /
Author
จิรัชญา บุญช่วย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ554
Location
Central Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะด้านบรรษัทภิบาลกับภาวะล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยวิธีวิเคราะห์ความอยู่รอด /
Author
วรรณุดาว์ เพ็ชรไพโรจน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ434
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles