Search again

Found: 349  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การเพิ่มมูลค่าและคุณค่าทุนทางวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยววิถีไทยในกลุ่มจังหวัดสนุก /
Author
ภัคญดา ณ หนองคาย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ448
Location
Central Library

image
การเมืองไทยร่วมสมัย /
Author
บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ.
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1745 บ259 2560
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library
College of Local Administration Library

image
การเรียนภาษาสันสกฤตเบื้องต้นด้วยอักษรคฤนถ์ /
Author
วรเดช มีแสงรุทรกุล.
Published
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,
Call Number
PK438.T5 ว197 2560
Location
Central Library

image
การเรียนรู้และการปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในบริบทสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน /
Author
สุวดี เหมือนศรีชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ525
Location
Central Library

image
การเสริมสร้างพลังอำนาจครูที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 /
Author
ปิยะลักษณ์ ชูสอน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ป622 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การแก้ปัญหาการจัดการเส้นทางรถขยะโดยวิธีอาณานิคมมดแบบปรับปรุงคุณภาพคำตอบ /
Author
พงศ์ชนิศ แสงวิมาน.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ561
Location
Central Library

image
การแปรรูปของวรรณยุกต์ตามตัวแปรอายุในภาษาไทพวน อ.เชียงคาน จ.เลย/
Author
ฐนพรรณ ธูปหอม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ239
Location
Central Library

image
การแปลภาษาเวียดนามเป็นภาษาไทย /
Author
Dang Ngoc Huy.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ575
Location
Central Library

image
การแปลภาษาไทยเป็นภาษาถิ่นอีสานด้วยวิธีทางสถิติ /
Author
ปวีณา อุ่นลี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ102
Location
Central Library

image
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายโอนความรู้ของบุคลากรบ้านพักเด็กและครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ /
Author
เอกชัย คนคิด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ553
Location
Central Library

image
การแสดงความหมายของการใช้ถ้อยคำในการให้คำแนะนำเรื่องความรักในรายการวิทยุ "คลับฟรายเดย์" /
Author
ปิ่นอนงค์ จำปาเงิน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ286
Location
Central Library

image
การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง /
Author
ภัทรฤทัย กันตะกนิษฐ์.
Published
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,
Call Number
GV1703.T5 ภ373 2560
Location
Central Library

image
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลยางคำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 /
Author
อรุณศรี ศรีบุรินทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ417ก 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การใช้สถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์จากอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา เรื่อง แสงและการมองเห็นโดยใช้ลำดับการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าและความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึก...
Author
มณัญญา อินทร์นอก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ298,วพEd0062
Location
Central Library
Education Library

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles