Search again

Found: 39  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การแปรการใช้ศัพท์ในภาษาไทดำของคนสามระดับอายุ = Lexical variation in Tai Dam among three generations /
Author
สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
Published
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
PL ส876 2556
Location
Central Library

image
ข้อเสนอเชิงนโยบายนวัตกรรมการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /
Author
วุฒิสาร ตันไชย
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JS ว874ก 2558
Location
Central Library

image
ความรุนแรงในชีวิตแรงงานหญิง /
Author
นาถฤดี เด่นดวง
Published
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,
Call Number
HD น464 2558
Location
Central Library

image

image
ความเสี่ยงบนความยั่งยืนของมังคุด /
Author
จริงแท้ ศิริพานิช
Published
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
Call Number
HD จ164ค 2557
Location
Central Library

image

image
ค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศของสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร : รายงานการวิเคราะห์ /
Author
กาญจนา กว้างตระกูล
Published
งานการเงินและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,
Call Number
HD ก425 2557
Location
Central Library

image
ทางรอดของธุรกิจส่งออกขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย : รายงานวิจัย = Business survival of the export medium-sized enterprises in Thailand /
Author
กริช แรงสูงเนิน
Published
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HF ก244 2557
Location
Central Library

image
ปลานิล: ความเสี่ยงที่จะยอมรับหรือเตรียมรับ /
Author
ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ
Published
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
Call Number
HD ป322ป 2557
Location
Central Library

image
ปัญหาครอบครัวกับความขัดแย้งระหว่าง "งาน" กับ "ครอบครัว" ในสังคมโลกาภิวัฒน์ /
Author
สุพจน์ เด่นดวง
Published
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,
Call Number
HD ส826ป 2558
Location
Central Library

image
มหากาพย์ นาฏลีลา พลังมวลมหาประชาชน ระยะที่ 2 นาฏลีลา พลังมวลมหาประชาชน /
Author
ชลธิรา สัตยาวัฒนา
Published
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต,
Call Number
JQ ช224 2557 ล.2
Location
Central Library

image
มะพร้าวน้ำหอมไทย--ทางเลือกใหม่ที่น่าจับตา /
Author
กฤษณา กฤษณพุกต์
Published
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
Call Number
HD ก282 2557
Location
Central Library

image
วิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : โครงการศึกษาและพัฒนาวิถีชีวิตและบทบาทชุมชนในพื้นที่วิกฤตอุทกภัย กรณีศึกษาพื้นที่ลุทน้ำวิกฤติ ภาคตะวันออกเฉียเงหนือ /
Author
บุญชัย งามวิทย์โรจน์
Published
สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GB บ426 2555
Location
Central Library

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles