Search again

Found: 24  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย : กรณีการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม /
Author
ปรีชญาณ์ นักฟ้อน.
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
KPT1572 ป466 2560
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การศึกษากระบวนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติที่กำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 /
Author
มานวิภา อินทรทัต.
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ ม444 2558
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การศึกษากระบวนการและผลลัพธ์ของการจัดทำนโยบายงบประมาณโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาสภาเมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น /
Author
ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา.
Published
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
HJ ธ431 2559
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554 : กรุงเทพมหานคร /
Author
พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์.
Published
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1749.A5 พ258 2558
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554 : จังหวัดขอนแก่น /
Published
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1749.A5 ก522ข 2558
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554 : จังหวัดชลบุรี /
Author
วิเชียร ตันศิริคงคล
Published
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1749.A5 ว559 2558
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554 : จังหวัดตาก /
Author
ทนงศักดิ์ ยาทะเล.
Published
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1749.A5 ท115 2558
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554 : จังหวัดปทุมธานี /
Author
ดอน สุขศรีทอง
Published
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1749.A5 ด272 2558
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554 : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา /
Author
ปัทมา สูบกำปัง
Published
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1749.A5 ป533 2558
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554 : จังหวัดพัทลุง /
Author
วีระ แสงเพชร
Published
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1749.A5 ว842 2558
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554 : จังหวัดศรีสะเกษ/
Author
ปกรณ์ชัย สุพัฒน์.
Published
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1749.A5 ป117 2558
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554 : จังหวัดสงขลา /
Author
บูฆอรี ยีหมะ.
Published
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1749.A5 บ782 2558
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554 : จังหวัดสุราษฎร์ธานี /
Published
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1749.A5 ก522 2558
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554 : จังหวัดแพร่ /
Author
รุ่งนภา เทพภาพ.
Published
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1749.A5 ร623พ 2558
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles