Search again

Found: 1,164  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย โดยใช้รูปแบบกลุ่มการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว /
Author
อรวรรณ อินศรีเมือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ373ก 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ว่ายน้ำโดยใช้รูปแบบการสอนพลศึกษา 5 ขั้นและรูปแบบการสอนสมองเป็นฐาน ที่มีผลต่อทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับน้ำท่าปลาดาว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 /
Author
อนุกูล นิยมถิ่น.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GV อ184 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์ โดยใช้การสอนแบบร่วมมือการเรียนรู้ เรื่อง เปเปอร์มาเช่จากวัสดุเหลือใช้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /
Author
อิศรา บุญฤทธิการ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
N อ756 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดค่ายพัฒนาความสามารถทางนาฏศิลป์ไทยสู่ความเป็นเลิศโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบทางตรง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย /
Author
เกวลิน ทองแพ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GV ก771 2561,วพEd0136
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาระทัศนศิลป์ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องศิลปประยุกต์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 /
Author
ผจญ นาทองคำ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
N ผ143
Location
Central Library
Education Library

image
การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี /
Author
สุริยา วงษา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LG ส866ก
Location
Central Library
Education Library

image
การดำเนินงานการจัดการความรู้ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาภูระงำ ศูนย์ที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 /
Author
อรณี วิริยะ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ322
Location
Central Library
Education Library

image
การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของกลุ่มสถานศึกษาที่ 15 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 /
Author
เพ็ญศรี พรมพิลา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB พ899ด
Location
Central Library
Education Library

image
การดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 /
Author
ฤทัยเทพ บุณยฤทธิ์รักษา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC ฤ177
Location
Central Library
Education Library

image
การดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตำบลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 /
Author
ธิติพันธุ์ อวนศรี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ธ587
Location
Central Library
Education Library

image
การทรงงานของพ่อในความทรงจำ /
Author
ปราโมทย์ ไม้กลัด.
Published
สมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์,
Call Number
DS586 ป452 2559
Location
Central Library
Education Library
Medical Library

image
การทำงานร่วมกันระหว่างครูกับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดในมุมมองของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา /
Author
วีระศักดิ์ แก่นอ้วน
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ว849ร
Location
Central Library
Education Library

image
การนำนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย /
Author
สมใจ มณีวงษ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC ส237ก
Location
Central Library
Education Library

image
การบริหารการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) /
Author
สงวน สุทธิเลิศอรุณ.
Published
อักษรบัณฑิต,
Call Number
LB2805 ส141ก
Location
Central Library
Education Library

image
การบริหารการศึกษา : หลักการและทฤษฎี (ฉบับปรับปรุง) /
Author
สุนทร โคตรบรรเทา.
Published
สำนักพิมพ์ปัญญาชน,
Call Number
LB2805 ส788 2560
Location
Central Library
Education Library
Nong Khai Campus Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles