Search again

Found: 1,164  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประเมินความต้องการจำเป็นในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 /
Author
สโรชา กาวี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ส357 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การประเมินความสอดคล้องระหว่างวิธีการประเมินผลการเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น /
Author
ชัยวิทย์ วงศ์จารุวัฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0134,LB ช434 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การประเมินหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา /
Author
มารุต พัฒผล.
Published
จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์,
Call Number
LB2362.T5 ม484 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การประเมินเชิงระบบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล /
Author
วิลัยพรณ์ เสรีวัฒน์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ว716ก
Location
Central Library
Education Library

image
การประเมินเพื่อการเรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารชีวโมเลกุล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 /
Author
รุจิราพร ยวนหมื่น.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ร661 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การประเมินโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 25 /
Author
พระระพีพัฒน์ หาญโสภา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB พ365 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การปรับพฤติกรรม = Behavior modification /
Author
สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต
Published
โอเดียนสโตร์,
Call Number
BF637.B4 ส272
Location
Central Library
Education Library
Nursing Library
Public Health Library

image
การปรับพฤติกรรมเบื้องต้น /
Author
ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
Published
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
BF199 ผ225ก 2527
Location
Central Library
Education Library

image
การปรับแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (Brain-based Learning): กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านโนนโกจังหวัดขอนแก่น /
Author
สุดารัตน์ สมตาเตะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0158,วพ1205
Location
Central Library
Education Library

image
การปรับแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning): กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ จังหวัดชัยภูมิ /
Author
จุลลดา ศรีวิพัฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB จ667ก 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การผลิตและใช้สื่ออย่างเป็นระบบ เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 /
Author
จินตวีร์ คล้ายสังข์.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
LB1043 จ484 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based Learning) สาระเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /
Author
ปิยาภรณ์ นามไพร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HB ป622 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
มานิดา อินทรแพทย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ม448ก 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ CIPPA MODEL รายวิชา ส31103 สังคมศึกษา 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจระเข้วิทยายนอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่...
Author
มริดา คำมูลมาตย์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
H ม195
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาการคิดวิเคาระห์และทักษะการทำงานกลุ่มโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบการสอนซิปปาร่วมกับผังกราฟิกรายวิชาส22103สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 /
Author
ชลธิชา สุคนธ์ขจร..
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ345,วพEd0063
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles