Search again

Found: 1,171  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ส่งผลต่อการเป็นโรงเรียนคุณภาพ /
Author
สายัน พับพิมพ์สัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ส665บ 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ : กรณีศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 /
Author
ภูผาภูมิ โมรีย์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ภ659
Location
Central Library
Education Library

image
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4 : พหุกรณีศึกษา /
Author
นิตยา แก้วแสนชัย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB น577 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา : เรื่องเล่าของผู้บริหารใหม่ /
Author
วิลัยวรรณ์ สารจันทร์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ว716บ
Location
Central Library
Education Library

image
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเปือยน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 /
Author
บรรชา บุญสิงห์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB บ153บ
Location
Central Library
Education Library

image
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในโรงเรียนประถมศึกษากลุ่มสถานศึกษาที่ 15 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 /
Author
นิติพงษ์ แก้วกัลยา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB น585
Location
Central Library
Education Library

image
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านผู้เรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น /
Author
ชิตพล สุวรรณผา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ช555
Location
Central Library
Education Library

image
การบริหารโครงการ : แนวทางสู่ความสำเร็จ /
Author
รัตนา สายคณิต
Published
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
HD69.P75 ร376 2556
Location
Central Library
Education Library

image
การบูรณาการนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน สะเต็มศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนในชั้นเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 /
Author
สุทธิรักษ์ วารินทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PL ส775 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การประยุกต์ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติเพื่อการวิจัย = Applications of the multidimensional item response theory of research /
Author
พัชรี จันทร์เพ็ง Kku-ed.
Published
สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB3051 พ524 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การประสมวงดนตรีไทย = Thai music ensembles /
Author
ธรณัส หินอ่อน.
Published
มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ML345.T5 ธ312 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การประเมินการตัดสินฟุตบอลของกรรมการผู้ตัดสินในการแข่งขันฟุตบอล AIS ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ประจำปี 2015 /
Author
กฤษดา ชาญวิจิตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GV ก284 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การประเมินความต้องการจำเป็นการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 /
Author
เกียรติ์นิพนธ์ สุริยนต์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0077,LB ก853 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การประเมินความต้องการจำเป็นของการปฏิบัติงานของนักจิตวิทยา อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
วันชาติ แก้วปาน
Published
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
BF ว428 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 /
Author
เขมิกา พันธุ์อำมาตย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ข669 2560
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles