Search again

Found: 1,166  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การคิดเชิงอนาคต = Futuristic thinking /
Author
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
Published
ซัคเซสมีเดีย,
Call Number
BF441 ก768อ 2555
Location
Central Library
Education Library

image
การคิดเชิงอนาคต Futuristic thinking /
Author
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
Published
ซัคเซสมีเดีย,
Call Number
BF441 ก768อ
Location
Central Library
Education Library
Nong Khai Campus Library
Music Loading...

image
การคิดเชิงเปรียบเทียบ Comparative thinking /
Author
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
Published
ซัคเซสมีเดีย,
Call Number
BF441 ก768ป
Location
Central Library
Education Library
Nong Khai Campus Library
Music Loading...

image
การคิดและการคิดเกี่ยวกับการรู้ : แนวการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดของผู้เรียน /
Author
วราวรรณ จันทรนุวงศ์
Published
คลังนานาวิทยา,
Call Number
BF441 ว323
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการการเปลี่ยนแปลง /
Author
กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล.
Published
ซีเอ็ดยูเคชั่น,
Call Number
HD58.8 ก412จ 2562
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
กรกนก อินทร์สอน
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LG ก152
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการความรู้ของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 /
Author
กฤษณเทพ สำเริง.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ก281กจ
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แท็บเล็ตของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 /
Author
ปาณิสรา ทองยา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PE ป545 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แท็บเล็ตของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต1 /
Author
มนันยา โพธิราชา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PE ม162 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการเรียนรู้ Stem ในระดับปฐมวัย /
Author
มูมอว์, แซลลี.
Published
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์,
Call Number
LB1139.5.S35 ม676 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) ในรายวิชาดนตรี เรื่อง ประเภทเครื่องดนตรีตะวันตก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /
Author
ณพพร คล้ายแดง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ML ณ161 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการเรียนรู้ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการสอนแบบโครงงาน เรื่อง ประวัติดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /
Author
นิรชร ชายทวีป.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ML น644 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการเรียนรู้เพื่อการอ่านออกเขียนได้ของครูภาษาไทย: กรณีศึกษาโรงเรียนมีสุข จังหวัดขอนแก่น /
Author
อัฉราพรรณ พาไสย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ513ก 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการโครงการทางวิชาการสำหรับครูประถมและรูปแบบโครงการฝึกอาชีพ = The management of The Academic Project for Primary Teachers and the Career Training Program /
Author
กุลจิรา รักษนคร kku-ed.
Published
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD5715.5.T5 ก725 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรูปแบบการสอนแบบสาธิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ เรื่อง ฟ้อนขอขมาโขงวารีมหานทีฮีตอีสาน ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 /
Author
อาทิตยา พันธ์เสถียร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GV อ621ก 2558
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles