Search again

Found: 16  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กลยุทธ์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ /
Author
เดชวิชัย พิมพ์โคตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC ด837 2562
Location
Central Library
Education Library

image
กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ /
Author
สุบิน ประสพบัว.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ส823ก 2562
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการการเปลี่ยนแปลง /
Author
กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล.
Published
ซีเอ็ดยูเคชั่น,
Call Number
HD58.8 ก412จ 2562
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การสอนแบบเปิด (OPEN APPROACH) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC /
Author
ปิยมาลย์ สุขแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0085,วพ1443
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาระบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำของครูในวิทยาลัยครูแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
โพทอง พงสงคาม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0089,วพ1368
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน /
Author
วีระศักดิ์ พลมณี.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC ว849 2562
Location
Central Library
Education Library

image
การวิเคราะห์การออกแบบโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
รุจิเรข ไสยันต์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0088,วพ1224
Location
Central Library
Education Library

image
คุณวิเศษของการทำสมาธิ /
Author
พระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร).
Published
ม.ป.พ.],
Call Number
BQ5630.S16 พ335 2562
Location
Central Library
Education Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library
Veterinary Medicine Library
College of Local Administration Library

image
ผลการจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ เรื่อง ศิลปะกับเครื่องแต่งกาย ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางร่วมกับการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 4 /
Author
ธาราทิพย์ คำจันทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0090,N ธ524 2561
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของบทปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์สืบเสาะแบบชี้แนะแนวทางโดยใช้สมาร์ทโฟนเรื่องสารละลายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /
Author
บรรจง ประสงค์ทรัพย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0084,วพ1191
Location
Central Library
Education Library

image
รูปแบบการบริหารจัดการบุคลากรสู่ความเป็นสากลสำหรับโรงเรียนเอกชน /
Author
ยุพเทพ บุณยฤทธิ์รักษา.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC ย384 2562
Location
Central Library
Education Library

image
สร้างสุขสูงวัยด้วยกิจกรรมนันทนาการ /
Author
กรมพลศึกษา. สำนักนันทนาการ
Published
สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,
Call Number
GV184 ส349 2562
Location
Central Library
Education Library

image
สอบติดพิชิต TOEFL iTP /
Author
กิตติ์ จิรติกุล.
Call Number
PE1130.T5 ก671สอ 2562
Location
Central Library
Education Library

image
หมากรุกไทย = Chess.
Published
ม.ป.พ.,
Call Number
Chess
Location
Central Library
Agriculture Library
Education Library
Engineering Library
Nong Khai Campus Library
College of Local Administration Library
Associated Medical Sciences Library
Architecture Library
Dentistry Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library
Veterinary Medicine Library
Visual Loading...

image
เกมต่ออักษรไขว้ 2 ภาษา Crossword อังกฤษและไทย Double up
Author
บริษัทแม็กซ์พลอยส์อินเตอร์เนชั่นแนล.
Published
บริษัท,
Call Number
Scrabble
Location
Education Library
Nong Khai Campus Library
Agriculture Library
Architecture Library
Dentistry Library
Engineering Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library
Veterinary Medicine Library
College of Local Administration Library
Central Library
Visual Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles