Search again

Found: 137  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
250 กิจกรรมสร้างทักษะวิทยาศาสตร์ /
Author
แอชบรุก, เพกกี.
Published
นานมีบุ๊คส์,
Call Number
LB1139.5.S35 อ939 2560
Location
Central Library
Education Library

image
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /
Author
รุ่งอรุณ นนทะโคตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PL ร649 2560
Location
Central Library
Education Library

image
กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษของครูโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง จังหวัดขอนแก่น /
Author
เพ็ญนิภา ทองโคตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB พ887ก 2560
Location
Central Library
Education Library

image
กระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของครูการศึกษานอกระบบ: กรณีศึกษาครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น /
Author
นิตยา เรืองสุวรรณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PL น578 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการเรียนรู้เพื่อการอ่านออกเขียนได้ของครูภาษาไทย: กรณีศึกษาโรงเรียนมีสุข จังหวัดขอนแก่น /
Author
อัฉราพรรณ พาไสย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ513ก 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การบริหารการศึกษา : หลักการและทฤษฎี (ฉบับปรับปรุง) /
Author
สุนทร โคตรบรรเทา.
Published
สำนักพิมพ์ปัญญาชน,
Call Number
LB2805 ส788 2560
Location
Central Library
Education Library
Nong Khai Campus Library

image
การบริหารจัดการเครือข่ายที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในจังหวัดขอนแก่น /
Author
สินีนาฎ ชามาตย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ส727 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การประเมินความต้องการจำเป็นการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 /
Author
เกียรติ์นิพนธ์ สุริยนต์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0077,LB ก853 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 /
Author
เขมิกา พันธุ์อำมาตย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ข669 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การประเมินความต้องการจำเป็นในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 /
Author
สโรชา กาวี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ส357 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การผลิตและใช้สื่ออย่างเป็นระบบ เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 /
Author
จินตวีร์ คล้ายสังข์.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
LB1043 จ484 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาการคิดวิเคาระห์และทักษะการทำงานกลุ่มโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบการสอนซิปปาร่วมกับผังกราฟิกรายวิชาส22103สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 /
Author
ชลธิชา สุคนธ์ขจร..
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ345,วพEd0063
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานด้วยชุดกิจกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ /
Author
เทพสถิตย์ ตะรุวรรณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ท633 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชาเพิ่มเติม ส30232 หน้าที่พลเมือง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /
Author
ศิริพร อินทรา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
H ศ463 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา ส32103 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับทาง /
Author
สุจิตรา ชาเคน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
H ส753 2560
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles