Search again

Found: 410  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การผลิต Bacillus Thuringiensis โดยการเพาะเลี้ยงในสูตรอาหารที่ใช้ผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรม /
Author
ณัฐวรรษ หล้าสีดา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ153
Location
Central Library

image
การผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากน้ำมันรำข้าวโดยกระบวนการไฮโดรแครกกิ้ง /
Author
กรกมล หิรัญรักษ์.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-14
Location
Engineering Library

image
การผลิตลิปิดจากสาหร่ายน้ำจืดขนาดเล็กเมื่อใช้วัสดุเกษตรเป็นแหล่งคาร์บอนและการผลิตไบโอดีเซลจากสาหร่ายขนาดเล็ก /
Author
สุภาภรณ์ กูกขุนทด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ414
Location
Central Library

image
การผลิตวัสดุประกอบโพลียูรีเทนแอ โฟมและถ่านคาร์บอนจากลิกนินเพื่อใช้เป็นฉนวนความร้อน /
Author
ลดารัตน์ เลี่ยมปรีชา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ล117 2560,วพ94
Location
Central Library
Engineering Library

image
การผลิตวานิลลินจากการสลายตัวของลิกนินด้วยปฎิกิริยาไฮโดรเทอร์มัลโดยใช้ตัวเร่งปฎิกิริยาโลหะทรานสิชันบนตัวรองรับอะลูมินา /
Author
วุฒิชัย พิทักษ์กุลเจริญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ว865ก 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การผลิตวีดิทัศน์ /
Author
ณัฐวัฒน์ โสมดี.
Published
ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,
Call Number
LB1044.75 ณ359 2561
Location
Central Library

image
การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก : เอกสารคำสอน = Small ruminant production /
Author
จารึก ณัฎฐากรกุล.
Published
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์,
Call Number
SF81 จ319 2560
Location
Central Library

image
การผลิตเครื่องดื่มซินไบโอติกจากข้าวกล้องงอกหอมมะลิชนิดผง /
Author
นนทพร รัตนจักร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ152
Location
Central Library

image
การผลิตเอทานอลจากข้าวฟ่างหวานโดยแบคทีเรียทนร้อน Zymomas mobilis ที่มีการแสดงออกของยีน groESL ในระดับสูงกว่าปกติ/
Author
อัญชิษฐา แก้วชนะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ387
Location
Central Library

image
การผลิตเอทานอลจากแกนข้าวโพดและเปลือกข้าวโพดโดยใช้น้ำร้อนในการปรับสภาพ /
Author
นนทิญา แพงสร้อย.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-12
Location
Engineering Library

image
การพยากรการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการบริโภคกลุ่มธุระกิจการก่อสร้างและวิศวกรรมโยธา:กรณีศึกษาสำนักงานสรรพากรภาค10 /
Author
กฤษธร ศรีทำบุญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ590
Location
Central Library

image
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของ Underhill ที่เน้นการแก้ไขปัญหาของโพลยา ร่วมกับการนำเข้าสู่บทเรียนด้วยเพลงเรื่องลำดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 /
Author
ฑิตยา หันชัยศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ฑ699 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD ที่เน้นการแก้ปัญหาด้วยกลวิธี FOPS เรื่องการวัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 /
Author
อุษา ดรจ้ำ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA อ864 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education /
Author
มัถชุรี ตุนชัยภูมิ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Q ม343 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาความเข้าใจความก้าวหน้าของแบบและความเข้าใจมโนมติเรื่องแสงและการมองเห็นและแรงจูงใจทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะที่เน้นการสร้างแบบจำลองผ่านสถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนช...
Author
พุทธวรรณี จันทร์นามอม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC พ835 2560
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles