Search again

Found: 236  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาพฤติกรรมการเดินทางเพื่อปรับปรุงระบบการจราจรบริเวณโรงเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) /
Author
นันทพงษ์ โภคาพานิชย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HE น418 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาพัฒนาการศิลปะการแสดงหมอลำซิ่งในจังหวัดขอนแก่นเพื่อผลิตภาพยนต์เรื่อง"หมอลำมาเนียเขย่าลูกคอให้เธอมารอรัก" /
Author
นันทวุธ ภูผาสุข
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ264
Location
Central Library

image
การศึกษาภาวะสมดุลน้ำและการขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำพองตอนล่างภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ /
Author
สิริคุณ ปานะสุนทร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TC ส731 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาองค์ประกอบนิเวศวิทยาและวิถีชีวิตชุมชนป่าทาม โดยการประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา ป่าทามกุดเป่ง จังหวัดร้อยเอ็ด/
Author
พงษ์พัฒน์ ปาทา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ237
Location
Central Library
Architecture Library

image
การศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและการขยายตัวเชิงพื้นที่ของเมืองบุรีรัมย์ /
Author
สุทธิเกียรติ สมบัติธีระ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ311
Location
Central Library
Architecture Library

image
การศึกษาเปรียบเทียบวัฏจักรการขับขี่การสิ้นเปลืองพลังงานและการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์น้ำมันบนถนนที่มีการจราจรติดขัดในเมือง /
Author
ไตรลักษณ์ กุศลาภิรมย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TL ต968 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาเปรียบเทียบเสียงวรรณยุกต์ของภาษาไทใต้คงและภาษาไทใหญ่ /
Author
ยุ่ย สุ่ย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ300
Location
Central Library

image
การสร้างพื้นที่ทางสังคมโดยปฏิบัติการทางภาษาของกลุ่มวัยรุ่นชายข้ามเพศ: กรณีศึกษาการประกวดสรภัญญ์ทำนองอีสาน /
Author
ฟาริดา สุวรรณโคตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ368
Location
Central Library

image
การสร้างภาพเสมือนสารสนเทศของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา /
Author
นิคม วุฒิยา.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ569
Location
Central Library

image
การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ในจังหวัดนครราชสีมา /
Author
นวลรวี จันทร์ลุน.
Published
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,
Call Number
PN2078.T5 น337 2560
Location
Central Library

image
การสร้างเครือข่ายทางสังคมของแรงงานสตรีลาวย้ายถิ่นในจังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย/
Author
จันทะลา วรรณหงส์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ373
Location
Central Library

image
การสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา /
Author
วรกุล เชวงกูล.
Published
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,
Call Number
LB1529.T5 ว183 2560
Location
Central Library

image
การสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนปกติ /
Author
เพ็ญสุดา จิโนการ.
Published
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,
Call Number
LC3965 พ912ก 2560
Location
Central Library

image
การสืบค้นเอกสารคำอธิบายรายวิชาภาษาไทยเชิงความหมายโดยใช้เวิร์ดเน็ตภาษาไทยร่วมกับเทคนิคการจัดกลุ่ม /
Author
อภิชาติ กันยาทอง.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ578
Location
Central Library

image
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม /
Author
กนกพร ฉิมพลี.
Published
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,
Call Number
HN700.592.M3 ก124 2560
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles