Search again

Found: 353  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและการขยายตัวเชิงพื้นที่ของเมืองบุรีรัมย์ /
Author
สุทธิเกียรติ สมบัติธีระ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ311
Location
Central Library
Architecture Library

image
การศึกษาเปรียบเทียบวัฏจักรการขับขี่การสิ้นเปลืองพลังงานและการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์น้ำมันบนถนนที่มีการจราจรติดขัดในเมือง /
Author
ไตรลักษณ์ กุศลาภิรมย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TL ต968 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาเปรียบเทียบเสียงวรรณยุกต์ของภาษาไทใต้คงและภาษาไทใหญ่ /
Author
ยุ่ย สุ่ย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ300
Location
Central Library

image
การสร้างพื้นที่ทางสังคมโดยปฏิบัติการทางภาษาของกลุ่มวัยรุ่นชายข้ามเพศ: กรณีศึกษาการประกวดสรภัญญ์ทำนองอีสาน /
Author
ฟาริดา สุวรรณโคตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ368
Location
Central Library

image
การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ในจังหวัดนครราชสีมา /
Author
นวลรวี จันทร์ลุน.
Published
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,
Call Number
PN2078.T5 น337 2560
Location
Central Library

image
การสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา /
Author
วรกุล เชวงกูล.
Published
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,
Call Number
LB1529.T5 ว183 2560
Location
Central Library

image
การสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนปกติ /
Author
เพ็ญสุดา จิโนการ.
Published
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,
Call Number
LC3965 พ912ก 2560
Location
Central Library

image
การสืบค้นเอกสารคำอธิบายรายวิชาภาษาไทยเชิงความหมายโดยใช้เวิร์ดเน็ตภาษาไทยร่วมกับเทคนิคการจัดกลุ่ม /
Author
อภิชาติ กันยาทอง.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ578
Location
Central Library

image
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม /
Author
กนกพร ฉิมพลี.
Published
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,
Call Number
HN700.592.M3 ก124 2560
Location
Central Library

image
การส่งเสริมการตลาดด้วยอัตลักษณ์วัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น เพื่อนการเป็นเมืองจุดหมายปลายทางด้านการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ /
Author
เฟื่องฟ้า พันธ์ชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ458
Location
Central Library

image
การอนุรักษ์และพัฒนาลิเกโคราช จังหวัดนครราชสีมา /
Author
นุสรา ทองคลองไทร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ366
Location
Central Library

image
การออกแบบหนังสือภาพประกอบอัตลักษณ์สิมโปร่งในอีสานกลาง /
Author
อาฑิตญา อุตตะมะธนานนท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ307
Location
Central Library

image
การอ่านพินิจสาร /
Author
รุจิเรข บุญญราศรี.
Published
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,
Call Number
PN4145 ร662 2560
Location
Central Library

image
การเงินธุรกิจ = Business finance /
Author
ศศิภา พจน์วาที.
Published
ท้อป,
Call Number
HG4026 ศ293 2560
Location
Central Library

image
การเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียน: ศูกษากรณี/
Author
สุกัญญารัตน์ เวชะวัชนะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ217
Location
Central Library
College of Local Administration Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles