Search again

Found: 17  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา/
Author
พิมพ์สิริ นิโครธะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0210
Location
Education Library

image
กระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของครูสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โปรแกรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/
Author
นงนุช ศรีเสมอ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0188
Location
Education Library

image
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อการอ่านออกเขียนได้ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/
Author
ยงค์ ป้องเขตต์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0190
Location
Education Library

image
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเอ็กซ์พลิซิท (Explicit Teaching Model) ร่วมกับการใช้บทเรียนออนไลน์ Goole Apps รายวิชาสังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นม...
Author
ชลิดา ชาติมนตรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0192
Location
Education Library

image
การพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณาญาณรายวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ KWLH-Plus ร่วมกับเทคนิค TGT (Team Games Tournament)/
Author
สุจิตรา สามารถ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0196
Location
Education Library

image
การพัฒนางานปฏิบัติในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติสำหรับนักศึกษาชาวจีนระดับปริญญาตรีที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ/
Author
เชิน ซุ่ยหยุน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0209
Location
Education Library

image
การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ร่วมกับสื่อเสมือนจริงเรื่อง เศรษฐกิจพิเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยรายวิชา ส 33101 สังคมศึกษา สาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรีย...
Author
กุลธิดา พัติบูรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0200
Location
Education Library

image
การพัฒนาบอร์ดเกม เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และความสามารถในวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/
Author
ปริญธิดา โพธิ์พะนา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
|a 2560
Location
Education Library

image
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมมหัศจรรย์หนอนไหมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา/
Author
อารีวรรณ แก้วดอนหัน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0204
Location
Education Library

image

image
การพัมฯาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณาญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT ร่วมกับเทคนิคหมวกหกใบ/
Author
วรวรรณ ราชพิลา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0199
Location
Education Library

image
การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์/
Author
ชญาณิศา นมัสศิลา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0195
Location
Education Library

image
การศึกษาทักษะการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้วยการจัดการเรียนรู็โดยใช้กระบวนการคิดแก้ปํญหา (SSCS)/
Author
ทิพย์ฤทัย ไกรศรีวรรธนะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0201
Location
Education Library

image
การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเขียนคำศัพท์ภาษาไทยของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ขั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้รูปแบบการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ/
Author
บุญรักษา มูลตรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0180
Location
Education Library

image
การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ส 22102 สังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กฏหมายน่ารู้เคียงคู่ประชาธิปไตย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับแอปพลิเคชั่น Soc...
Author
กิ่งกาญจน์ ก้านสุวรรณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0189
Location
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles