Search again

Found: 57  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
นักการเมืองถิ่นจังหวัดขอนแก่น /
Author
นิพนธ์ โซะเฮง.
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1749.A53K45 น616 2560
Location
College of Local Administration Library

image
นักการเมืองถิ่นจังหวัดลำพูน /
Author
รักฎา เมธีโภคพงษ์.
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1749.A53.L35 ร286 2560
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
นักการเมืองถิ่นจังหวัดสตูล /
Author
เฉลิมศักดิ์ บุญนำ.
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1749.A53.S28 ฉ433 2560
Location
College of Local Administration Library

image
นักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ /
Author
ปริญญา สร้อยทอง.
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1749.A53.P39 ป458 2560
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image

image

image

image
ประสิทธิภาพและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : รายงานการวิจัย /
Author
สันติ เจริญพรพัฒนา.
Published
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,
Call Number
LB ส581ป 2560
Location
Central Library

image
ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย ปี 2555-2559 /
Published
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,
Call Number
LC71.2 ป631 2555-59
Location
Education Library

image

image
รัฐ ความสมัยใหม่ และพื้นที่หลังสมัยใหม่ : การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน /
Author
จามะรี เชียงทอง.
Published
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
JQ จ313 2560
Location
Central Library

image

image
รายงานการวิจัยศาลเจ้าพ่อมอดินแดง : ศูนย์รวมแห่งศรัทธามหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ศักดิ์สิทธิ์ หัสมินทร์.
Published
โครงการยุววิจัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง),
Call Number
มข.5.11/09-3 2560
Location
Central Library

image
รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา /
Author
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์.
Published
กลุ่มพัฒนานโยบายด้านการเรียนรู้ สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
Call Number
LB2831.626.T5 พ435 2560
Location
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles