Search again

Found: 242  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
พิพิธภัณฑ์กลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว = Thai-Laos Ethnic Group Museum /
Author
ชเยศ ศรีแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ช196 2558
Location
Architecture Library

image
ฟ้อนในพิธีกรรมของชนเผ่าไทดำ : รูปแบบการฟ้อน บทบาทหน้าที่และการดำรงอยู่ในแขวงหลวงน้ำทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
สรินทร คุ้มเขต.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GV ส356 2558
Location
Central Library

image
ภาวะผู้นำ : หลักธรรมและกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ /
Author
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์
Published
โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา,
Call Number
HD57.7 พ322ห 2558
Location
Central Library

image
ภาวะผู้นำการปรับเปลี่ยนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 /
Author
อานนท์ แสนแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ623ภ 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อชุมชนวิชาการของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 /
Author
เจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB จ697ช 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 7 /
Author
ศิริศักดิ์ แสงปาก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC ศ491 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
ชากร โมสกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ช459จ 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อห้องเรียนคุณภาพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 /
Author
พิภพ ก้านก่ำ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB พ713ภ 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมณฑลนครราชสีมา /
Author
เกรียงไกร ยิ่งยง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ก767ร 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ภาวะผู้นำแบบยั่งยืนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 /
Author
ทิวากานต์ ศรีสวัสดิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ท492ภ 2558
Location
Central Library
Education Library

image
มานึขแมร์ : การธำรงชาติพันธุ์ของชาวไทยเชื้อสายเขมร ภายใต้บริบทความหลากหลายทางชาติพันธุ์ /
Author
ศิริพร เชิดดอก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
DS ศ463ม 2558
Location
Central Library

image
ระบบสังเคราะห์เสียงพูดภาษาอีสาน /
Author
พงษ์ศธร จันทร์ยอย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK พ162 2558
Location
Central Library

image
รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี /
Author
แพรวไพลิน คงเจริญ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA พ964 2558
Location
Architecture Library

image
รูปแบบการประเมินสมรรถนะนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา /
Author
พัชรินทร์ ชมภูวิเศษ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB พ523ร 2558
Location
Central Library
Education Library

image
รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการหมู่บ้านวัฒนธรรมดีเด่น /
Author
พรเพชร พันธุ์ดวงศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
DS พ251 2558
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles