Search again

Found: 244  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) /
Author
ทิพย์อุดม แปยอ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ท473ค 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ความสามารถในการทำหน้าที่ สมรรถภาพสมอง และภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ เจ็บป่วยเรื้อรัง ที่มารับบริการที่คลินิกโรคเรื้อรังโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง /
Author
สุภัตตา ไกยวรรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ส834 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความสุขในการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
อิสรีย์ อิสรเสณีย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LG อ764ค 2558
Location
Central Library
Education Library

image
คุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดแบบกาย จิต สังคมบำบัด /
Author
วสวัตติ์ ธงชัย.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ว357 2558
Location
Nursing Library

image
ชีวิตและแนวความคิดทางการเมือง สังคมของป๋วย อึ้งภากรณ์ /
Author
วัลลภ พิริยวรรธนะ.
Published
ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
Call Number
JQ ว447 2558
Location
Central Library

image
ตัวแบบการพัฒนาชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุขใน สปป.ลาว : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร ห้วยซอน-ห้วยซั้ว /
Author
จันทร์ถนอม สุขเสริม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HN จ261 2558
Location
Central Library

image
ต้นทุนในกระบวนการเคลื่อนย้ายโคเนื้อพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดศรีสะเกษ /
Author
ดารุณี ดุษฎีกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HE ด429 2558
Location
Central Library

image
ทักษะภาวะผู้นำด้าน Soft skills ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 /
Author
ณัฎยา ภาระโข
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ณ319ท 2558
Location
Central Library
Education Library

image
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 /
Author
วัชรากรณ์ เบ้าจันทึก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ว385บ 2558
Location
Education Library

image
บทบาทของวิทยาลัยปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีต่อโครงการแก่ไขปญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่น /
Author
ภิญญาวีณ์ วัฒนโรจน์ดำรง..
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัญฑิต .สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ535
Location
Central Library

image
บทบาทของสถานศึกษาต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม สังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดลพบุรี /
Author
ชนาธิป กาละพันธ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ช149 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ประสบการณ์ตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยวความพึงพอใจและความตั้งใจเชิงพฤติกรรมต่อการการท่องเที่ยวรูปแบบ MICE จังหวัดขอนแก่น /
Author
สุรพงษ์ วงษ์ปาน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
DS ส852 2558
Location
Central Library

image
ปัจจัที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี /
Author
ภาณุวัฒน์ จำปานิล
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
TL ภ434 2558
Location
Nong Khai Campus Library

image
ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น /
Author
ศุภวัฒน์ อินทรกำแหง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ศ723 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อเนื้อสุกรอนามัยในจังหวัดขอนแก่น /
Author
ชนิดาพร เรืองวงค์วิทยา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF ช152ป 2558
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles