Search again

Found: 244  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาจุดลักษณะสำคัญพิเศษบนลายนิ้วมือของประชากรหลายกลุ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย /
Author
ปานกนก เพ็งแจ่ม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ป546 2558
Location
Central Library

image
การศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ร่วมกับผังกราฟิก รายวิชา ส 22102 ประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /
Author
ลัดดา ชัยหาทัพ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
DS ล238 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพครอบครัวระดับตำบล กรณีศึกษา: ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร/
Author
อนงค์ฤทธิ์ พรมสอน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ353
Location
Central Library

image
การศึกษาพฤติกรรมเดินทางและปัจจัยสนับสนุนให้เลือกใช้จักรยานในเขตเมืองขอนแก่น/
Author
จักรรัฐ ผาลา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ14
Location
Central Library
Architecture Library

image
การศึกษารูปแบบของลายฝ่ามือเปรียบเทียบระหว่างเพศชายและเพศหญิงในจังหวัดบึงกาฬ /
Author
รุจี กรเจริญพรพงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ร663 2558
Location
Central Library

image
การศึกษารูปแบบและการรับรู้อัตลักษณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในงานออกแบบตกแต่งภายในโรงแรม /
Author
รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ร365 2558
Location
Central Library

image
การศึกษาศักยภาพเส้นทาง R9 ในการขนส่งสินค้าจากไทยไปยังจีน /
Author
ศิริกุล ภูทำนอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF ศ448 2558
Location
Central Library

image
การศึกษาสภาพการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของโรงเรียนเครือข่ายเพชรเริงรมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 /
Author
ภัควลัญชญ์ แท่นนอก
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ภ329 2558
Location
Education Library

image
การศึกษาสภาวะสบายของผู้มีรายได้น้อย กรณีศึกษา : โครงการบ้านมั่นคงชุมชนโนนหนองวัด 2 /
Author
พงศ์ตะวัน นันทศิริ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV พ121 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
การศึกษาอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเทศกาลแห่เที่ยนพรรษาเชิงสร้างสรรค์/
Author
นริศรา เพียรความสุข.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ364
Location
Central Library

image
การศึกษาอิทธิพลการโคจรของดวงอาทิตย์ที่มีต่ออุณหภูมิอากาศในอาคารในจังหวัดขอนแก่น /
Author
ศรายุทธ แก้วกลม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ศ167ก 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
การศึกษาโครงข่ายโลจิสติกส์ใหม่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและจีนตอนใต้ กรณีศึกษา : การส่งออกน้ำตาลผ่านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ /
Author
วันพิชิต เบ็งจีน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HE ว434 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การสร้างความทรงจำเกี่ยวกับวีรบุรุษของชาติลาว โดยมองผ่านท่านไกสอน พมวิหาน ค.ศ. 1975-2010 /
Author
กิตติศักดิ์ ชิณแสง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
DS ก675ร 2558
Location
Central Library

image
การสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมของแรงงานข้ามชาติชาวพม่าในชุมชนไทย /
Author
อนุรักษ์ สิงห์ชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
DS อ199 2558
Location
Central Library

image
การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมร่วมสมัยจากสัญลักษณ์และความหมายในนิทานขุนบรมตอนน้ำท่วมโลก /
Author
พิมพ์รภัช ศรีจิราพงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ND พ718 2558
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles