Search again

Found: 172  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ความสุขในการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
อิสรีย์ อิสรเสณีย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LG อ764ค 2558
Location
Central Library
Education Library

image
คุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดแบบกาย จิต สังคมบำบัด /
Author
วสวัตติ์ ธงชัย.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ว357 2558
Location
Nursing Library

image
ชีวิตและแนวความคิดทางการเมือง สังคมของป๋วย อึ้งภากรณ์ /
Author
วัลลภ พิริยวรรธนะ.
Published
ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
Call Number
JQ ว447 2558
Location
Central Library

image
ตัวแบบการพัฒนาชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุขใน สปป.ลาว : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร ห้วยซอน-ห้วยซั้ว /
Author
จันทร์ถนอม สุขเสริม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HN จ261 2558
Location
Central Library

image
ต้นทุนในกระบวนการเคลื่อนย้ายโคเนื้อพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดศรีสะเกษ /
Author
ดารุณี ดุษฎีกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HE ด429 2558
Location
Central Library

image
บทบาทของวิทยาลัยปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีต่อโครงการแก่ไขปญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่น /
Author
ภิญญาวีณ์ วัฒนโรจน์ดำรง..
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัญฑิต .สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ535
Location
Central Library

image
ประสบการณ์ตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยวความพึงพอใจและความตั้งใจเชิงพฤติกรรมต่อการการท่องเที่ยวรูปแบบ MICE จังหวัดขอนแก่น /
Author
สุรพงษ์ วงษ์ปาน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
DS ส852 2558
Location
Central Library

image
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อเนื้อสุกรอนามัยในจังหวัดขอนแก่น /
Author
ชนิดาพร เรืองวงค์วิทยา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF ช152ป 2558
Location
Central Library

image
ผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับงานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /
Author
อารีรัตน์ ใจซื่อ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ663ผ 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การประดิษฐ์พานบายศรีปากชามประยุกต์ โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองเรือวิทยา /
Author
ธัญชนก สท้านพบ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ธ445ผ 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของการฝึกรูปแบบตารางเก้าช่องที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาเนตบอลหญิง ทีมโรงเรียนกัลยาณวัตร /
Author
ช่อพุทธรักษา หมายบุญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GV ช321 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของการใช้ของเล่นต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย /
Author
อรอนงค์ คงอาษา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ383ผ 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของมัลติมีเดียที่ส่งเสริมโครงสร้างทางปัญญาในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 /
Author
ภาสินี ก้านจักร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PE ภ511ผ 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนโซเชียลมีเดียที่ส่งเสริมเมนทอลโมเดลแบบผู้เชี่ยวชาญวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น สำหรับระดับมัธยมศึกษา/
Author
เพ็ญนภา คำแพง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลกยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ196,วพEd0064
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของโปรแกรมการฝึกความคล่องแคล่วว่องไวที่มีต่อความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตซอล ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น /
Author
อุมาริน หิรัญอร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GV อ846ผ 2557
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles