Search again

Found: 172  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเทศกาลแห่เที่ยนพรรษาเชิงสร้างสรรค์/
Author
นริศรา เพียรความสุข.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ364
Location
Central Library

image
การศึกษาโครงข่ายโลจิสติกส์ใหม่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและจีนตอนใต้ กรณีศึกษา : การส่งออกน้ำตาลผ่านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ /
Author
วันพิชิต เบ็งจีน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HE ว434 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การสร้างความทรงจำเกี่ยวกับวีรบุรุษของชาติลาว โดยมองผ่านท่านไกสอน พมวิหาน ค.ศ. 1975-2010 /
Author
กิตติศักดิ์ ชิณแสง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
DS ก675ร 2558
Location
Central Library

image
การสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมของแรงงานข้ามชาติชาวพม่าในชุมชนไทย /
Author
อนุรักษ์ สิงห์ชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
DS อ199 2558
Location
Central Library

image
การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมร่วมสมัยจากสัญลักษณ์และความหมายในนิทานขุนบรมตอนน้ำท่วมโลก /
Author
พิมพ์รภัช ศรีจิราพงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ND พ718 2558
Location
Central Library

image
การสร้างสรรค์ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยจากรูปแบบพระพิมพ์ดินเผายุคทวารวดีในอีสาน /
Author
ณัฐวัชร เดชมาลา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
N ณ359 2558
Location
Central Library

image
การสร้างเสริมคุณลักษณะจิตสาธารณะด้วยการสอนแบบสร้างองค์ความรู้จากตัวแบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /
Author
สราวุฒิ พลตื้อ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ส354ก 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การออกแบบสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเผยแพร่ประวัติและผลงานที่สะท้อนความเป็นอีสานของ อาจารย์ไพโรจน์ สโมสร /
Author
ศิตธีรา สโมสร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ND ศ431 2558
Location
Central Library

image
การออกแบบหนังสือภาพถ่ายเชิงสารคดีภูมิทัศน์วัฒนธรรมชนเผ่าอิ้วเมี่ยน สปป.ลาว เรื่อง"อิ้วเมี่ยน ชุมชนแห่งขุนเขา" /
Author
มนันยา จามน้อยพรหม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z ม162ก 2558
Location
Central Library

image
การเลื่อนชั้นทางสังคมของครอบครัวชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม /
Author
กฤษณะ ทองแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HN ก281ล 2558
Location
Central Library

image
การใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบ cyclic model ตามทฤษฎี Sensory Integration เพื่อลดพฤติกรรมซ้ำ ๆ ของเด็กที่มีภาวะออทิสซึมในระดับเตรียมความพร้อม /
Author
อรทัย สอนทะมาตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC อ324ก 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การใช้คำถามของนักศึกษาครูที่พัฒนาวิชาชีพด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
สุธาสินี ราชเจริญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ส784ก 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การใช้ทักษะด้านจิตวิทยาการกีฬาของผู้ฝึกสอนเทควันโดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
พิสิฐพงศ์ ทิทา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GV พ779 2558
Location
Central Library

image
คติความเชื่อในประเพณีและพิธีกรรมของชุมชนที่มีต่อศาลหลักเมืองภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น /
Author
สุธิดา ทองยา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GR ส785 2558
Location
Central Library

image
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) /
Author
ทิพย์อุดม แปยอ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ท473ค 2558
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles