Search again

Found: 148  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานหมุนเวียน จังหวัดนครราชสีมา /
Author
ปภาวินท์ ศิริสา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ป164 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา /
Author
ชนนิกานต์ คำสิงห์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ช133 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้และออกแบบสื่อมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยขอนแก่น = Khon Kaen University Multimedia Design Center /
Author
พงษ์นรินทร์ ห้อยไธสง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA พ157
Location
Architecture Library

image
ศูนย์ดนตรี เมืองพัทยา /
Author
อรรถฤกษ์ สุขขี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA อ359
Location
Architecture Library

image
ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนชายฝั่ง จังหวัดสมุทรปราการ /
Author
ฉัตริน ปัญญาพูนตระกูล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ฉ238 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์นันทนาการจังหวัดมหาสารคาม /
Author
อรวรรณ บาระพรม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA อ372 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์บริการข้อมูลและที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวแบบแบ็คแพ็ค จังหวัดเชียงใหม่ /
Author
ณัฐวุฒิ สุขขา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ณ361ศ 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์ฝึกฟุตบอลสโมสรลิเวอร์พูล แห่งประเทศไทย /
Author
กรกฎ สมบูรณ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปีตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ก151 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์ฝึกอบรมการดำน้ำ จังหวัดตราด /
Author
ปวีณ์กร เลาหสม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ป496น 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์พฤกษศาสตร์จังหวัดขอนแก่น /
Author
วนิดา เครือวรรณ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
Call Number
NA ว169 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์สุขภาพ จังหวัดขอนแก่น /
Author
อายุสต์ ศรีจินดา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA อ543ศ 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์ส่งเสริมการถ่ายภาพ แห่งประเทศไทย /
Author
เฉลิมวัฒน์ วงษ์ชมภู.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ฉ431 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็ก จังหวัดอุดรธานี /
Author
นิตย์รดี หนูมอ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปีตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA น575 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ สกลนคร /
Author
อริสรา หล้าชาญ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA อ398ศ 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
คำนวณ ทีปกาทินารมภ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ค357
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles