Search again

Found: 554  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาอัลกอริทึมการตรวจจับสีของสัญญาณไฟจราจรด้วยการประมวลผลภาพจากกล้องวงจรปิด /
Author
พสิษฐ์ วงษ์หาบุศย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1021
Location
Central Library

image
การพัฒนาแนวทางบริการผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตระยะที่ 1-2 ของโรงพยาบาลชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
จันทร์จิรา วาจามั่น.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1238,RC จ261 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุดในผู้ป่วยเด็กทารกระยะวิกฤตโดยใช้ CURN Model /
Author
กฤติยาณี ปะนัตถานัง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1273,RJ ก277ก 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาแบบจำลองการทำนายความเสี่ยงต่อการตกเลือดหลังคลอดที่โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงราย /
Author
นฏกร อิตุพร.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG น149 2561
Location
Central Library

image
การพัฒนาแบบจำลองคุณค่าแห่งตราสินค้าจากมุมมองของนักท่องเที่ยวสำหรับงานเทศกาลทางวัฒนธรรม : กรณีงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย /
Author
นวทิวา สีหานาม.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
DS น294 2561
Location
Central Library

image
การพัฒนาแบบทดสอบเพื่อประเมินระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์แบบพหุมิติ เรื่อง พีชคณิต ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : การประยุกต์ใช้โมเดลเชิงโครงสร้าง /
Author
กนกพร ชนะโยธา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ก124พ 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาแบบบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงระยะฉุกเฉินแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง /
Author
จิรารัตน์ ตรงดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT จ539ก 2561
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาแบบวัดจิตนิสัยคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น /
Author
ภภดา อุทาโพธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0153,LB ภ159 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาแบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยประยุกต์ใช้ซีนาริโอเป็นฐาน /
Author
ลลิตา ชัยหงษา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ล145 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาแผนที่ศักยภาพน้ำท่วมโดยใช้ Fuzzy logis เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในลุ่มน้ำพอง /
Author
สาธิต ภูผิวคำ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1086
Location
Central Library

image
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวข้าวหอมมะลิเขตทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
ธีรารัตน์ อำนาจเจริญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1161
Location
Central Library

image
การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหา โดยบูรณาการระหว่างศาสตร์การสอนกับศาสตร์ทางประสาทวิทยาศาสตร์ /
Author
พิญญารัศม์ สิงหะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0145,LB พ655 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ /
Author
นลินี พรโสภณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1323
Location
Central Library
Public Health Library

image
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ภายในเขตพื้นที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น /
Author
จิรัชฌา มีบ้านเกิ้ง.
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1148
Location
Central Library

image
การยกระดับการให้บริการของเทศบาลนครขอนแก่น /
Author
มาณวิกา ฉายาพันธุ์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1152
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles