Search again

Found: 560  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาทักษะการอ่านเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับวิธีสอนแบบโฟนิกส์ /
Author
อภิลักขณี อนันเต่า.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0150,วพ1120
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษารายวิชา ส31102 สังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น /
Author
ณิชชานน แหลมคม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0109,วพ1133
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาธรรมาภิบาลในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดกรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคาม /
Author
ชลธิชา วงศ์บุตร.
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1158
Location
Central Library

image
การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียแบบเครื่องปฏิกรณ์กวนชีวภาพแบบฟลูอิไดซ์เบดตัวกลางถ่านกัมมันต์ชนิดเม็ด /
Author
รัฐพล สุขสมบูรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1382
Location
Central Library
Engineering Library

image
การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมในโรงเรียนนานาชาติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน /
Author
อรทัย สันติเมทนีดล.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ324พ 2561,วพ1363
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ /
Author
วีระเดช ซาตา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0097,วพ893
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล /
Author
ภาสินี โทอินทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ภ511 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนคลาวด์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการเรียนรู้สำหรับการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น /
Author
พัชราภรณ์ รูปต่ำ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA พ518ก 2561,วพ1410
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมเมนทอลโมเดล เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /
Author
ชัยวัฒน์ ทองหล่อ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Q ช432ก 2561,วพ1417
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่ส่งเสริมการรู้ดิจิทัลของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น /
Author
ณัฐพงษ์ วัฒนบุตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ณ339ก 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่ส่งเสริมการรู้สื่อและสารสนเทศ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เรื่อง เรียนรู้คอมพิวเตอร์ /
Author
ณภัส ศรีชมพล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1093
Location
Central Library

image
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่ส่งเสริมการรู้สื่อและสารสนเทศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวิชาประวัติศาสตร์ไทย /
Author
ณัฐิดา วงษ์ประสิทธิพร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0244
Location
Education Library

image
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่ส่งเสริมการรู้สื่อและสารสนเทศสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เรื่อง เรียนรู้คอมพิวเตอร์ /
Author
ณภัส สีชมพล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0146
Location
Education Library

image
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนโมบายแอพพลิเคชั่นตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์เรื่องการถ่ายภาพเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย /
Author
ธนบรรณ ขวัญมั่น.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TR ธ144 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความพร้อมในการทำงานสำหรับนักศึกษาฝีกงานสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร /
Author
กรรณิการ์ สุพิชญ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ก173น 2561
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles