Search again

Found: 560  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การตรวจสอบสารทางพฤกษเคมี และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำต้มอ้อยดำใบเตยที่เตรียมในรูปแบบเครื่องดื่ม /
Author
สิริวิภา สุวภาพ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงานและสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ959
Location
Central Library

image
การตอบสนองต่อการคัดเลือกแบบวงจรพื้นฐานต่อการคัดเลือกเมล็ดสีส้มเพื่อเพิ่มปริมาณแคโรทีนอยด์ในข้าวโพดข้าวเหนียว /
Author
วทัญญู ขามเกาะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1061
Location
Central Library

image
การติดตามและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพืชพรรณริมน้ำในลุ่มน้ำชีภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมแลนด์แซท /
Author
สุพรรณี ปลัดศรีช่วย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1365
Location
Central Library

image
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและการค้นหาเครื่องหมายโมเลกุลที่เชื่อมโยงกับลักษณะทนเค็มในข้าวนาสวนพันธุ์ LLR012 /
Author
จริยา แสงหาชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1027
Location
Central Library

image
การทดสอบฤทธิ์กระตุ้นการสมานแผลของสารสกัดสมุนไพร /
Author
พรสวรรค์ จันทร์ทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1034
Location
Central Library

image
การทดสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นและฤทธิ์ต้านออกวิเดชันของพืชท้องถิ่น 6 ชนิด /
Author
สุภาวดี เพชรโชติ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ975
Location
Central Library

image
การทำแผนที่พื้นที่ปลูกยางพาราตามช่วงอายุและผลสืบเนื่องของการปลูกยางพาราต่อการแตกกระจายของผืนป่าด้วยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมหลายช่วงเวลาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประเทศไทย /
Author
วาสนา พุฒกลาง.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ว491ก 2561
Location
Central Library

image
การทำแห้งแบบโฟม-แมทของเนื้อมะละกอสุก /
Author
ชยานันต์ เหรียญปรีชา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ998
Location
Central Library

image
การนำนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนไปปฏิบัติโดยองค์กรเครือข่ายในจังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
บัญชา พุฒิวนากุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1362
Location
Central Library

image
การนิเทศการบริหารยาในหอผู้ป่วยใน ของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Supervisions on medication adminstration of head nurses in inpatient department of community hospitals locate...
Author
วรชยา เรืองช่อ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ว121 2561
Location
Nursing Library

image
การนิเทศการบริหารยาในหอผู้ป่วยในของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
รชยา เรืองช่อ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1275
Location
Central Library

image
การบริหารความเสี่ยงของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
กาญจน์วจี จตุเทน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WX ก423 2561
Location
Public Health Library

image
การบริหารความเสี่ยงของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
กาญน์วจี จตุเทน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1350
Location
Central Library

image
การบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ : กรณีศีกษาโรงเรียนบ้านหนองหัววัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 /
Author
ศุภสิทธิ์ ไกรพินิจ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0113,LB ศ735 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การบริหารโครงการโคกน้อยเขียวขจี ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หมู่บ้านโคกน้อย ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ ...
Author
จิตรธีรา รวยสูงเนิน.
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1156
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles