Search again

Found: 554  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การคัดเลือกและชักนำให้อ้อยเกิดความทนทานต่อแมลงพาหะและโรคใบขาวอ้อยโดยเชื้อแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน Enterobacter oryzae 3LSO1 และ Stenotrophomonas maltophilia 5LSO2 /
Author
วิสุดา วรชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ983
Location
Central Library

image
การคัดเลือกและใช้แบคทีเรียเอนโดไฟต์เพื่อส่งเสริมการเจริญและควบคุมเชื้อราที่ทำให้เกิดอาการลำต้นเน่าในต้นกล้ายางและยางชำถุงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย /
Author
กุลวดี คตชนะเลขา.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR ก728 2561
Location
Central Library

image
การจัดการกำไรผ่านรายการคงค้างในดุลยพินิจของฝ่ายบริหารของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /
Author
จีราวัฒน์ ธีราวุธจรุงชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1413
Location
Central Library

image
การจัดการความรู้ในองค์กรของเรือนจำกลางนครพนม /
Author
อทิตยา พงค์ชยุดา.
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1444
Location
Central Library

image
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่นในอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่น /
Author
กฤษฎากร สืบสำราญ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1150
Location
Central Library

image
การจัดการเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบเปิดร่วมกับการใช้แบบจำลองทางกายที่มีต่อความเข้าใจมโนมติเรื่อง การแตกตัวของกรดและเบสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /
Author
อรรจนา วิชาลัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0098,วพ1420
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการจำลอง เรื่องสมบัติของของเหลวที่มีต่อความสามารถในการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /
Author
ณัฐนรี คณะเมือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1076
Location
Central Library

image
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นแบบจำลอง เรื่องสมบัติของของเหลวที่มีต่อความสามารถในการสร้างแบบจำลองทางวิยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /
Author
ณัฐนรี คณะเมือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0103
Location
Education Library

image
การจัดค่ายพัฒนาความสามารถทางนาฏศิลป์ไทยสู่ความเป็นเลิศโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบทางตรง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย /
Author
เกวลิน ทองแพ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GV ก771 2561,วพEd0136
Location
Central Library
Education Library

image
การจำแนกธรณีสัณฐานโดยใชัดัชนีตำแหน่งภูมิประเทศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย /
Author
งามพรรณ วงษ์อ่อน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1053
Location
Central Library

image
การจำแนกเสียงพูดของผู้ป่วยโรคพาร์กินสันด้วยการคัดเลือกคุณลักษณะข้อมูลโดยใช้ขั้นตอนวิธีฟอเรสต์ออปติไมเซชั่น /
Author
คณินท์ อุชชิน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ945
Location
Central Library

image
การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ /
Author
มนฤดี อุดมดัน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1253,W ม158 2561
Location
Central Library
Public Health Library

image
การดำเนินทำนองระนาดเอกในเพลงเรื่องทะแยกกลองโยน : กรณีศึกษาเอกสารการบันทึกโน๊ตเพลงไทยเป็นโน๊ตสากล /
Author
ยุทธนา คณะยอด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ML ย355 2561
Location
Central Library

image
การตรวจวัดประสิทธิภาพความคุ้มค่าของราคาในการประมวลผลประสิทธิภาพสูงบนผู้ให้บริการแบบกลุ่มเมฆในแพ็กเกจสำหรับการคำนวณ /
Author
พงศ์ธร พฤกษ์กันทรากร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA พ125 2561
Location
Central Library
Engineering Library

image
การตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่องมือประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดปอดอักเสบในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง /
Author
ภาณุพงษ์ แตกหนองโน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1277,RC ภ449 2561
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles