Search again

Found: 560  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การวิเคราะห์ทางปี่ใน เพลงกราวใน 2 ชั้น ในเพลงชุดโหมโรงเย็น ฉบับรวมเครื่อง กรมศิลปากร /
Author
นราธร ยืนยั่ง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1090
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์ปริมาณและรูปแบบดีเอ็นเอจากคราบเลือดบนผ้าชนิดต่างๆ /
Author
ปวีณา ชฎาทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ956
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียมแลนด์แซทหลายช่วงเวลาเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพื้นป่าภูเขียว-น้ำหนาว /
Author
อุราวรรณ จันทร์เกษ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1400
Location
Central Library

image
การศึกษาการเร่ขายผลิตภัณฑ์สุขภาพ: กรณีศึกษาหมู่บ้านงูจงอางจังหวัดขอนแก่น /
Author
สุชาดา วัฏิสุ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1311
Location
Central Library

image
การศึกษาการใช้พลังงานในโรงงานและอาคารนอกข่ายโรงงานและอาคารควบคุมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน /
Author
รุจพันธุ์ พ่อลิละ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TS ร653 2561
Location
Engineering Library

image
การศึกษาการใช้สัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างในหน่วยงานภาครัฐ /
Author
สถาพร คุระนันท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ962
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกระแสจราจรบนถนนสายหลักในเขตเมือง /
Author
ต่อตระกูล ทรัพย์สิน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ969
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับรูปแบบม่านตาในกลุ่มประชากรจังหวัดชัยภูมิ /
Author
ชวัลกร เสนสนาม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1064
Location
Central Library

image
การศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสารในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษปีที่ 6 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น /
Author
สุพรรณธิดา แก้ววิเศษ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0133,วพ1134
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาความหลากหลายของสาหร่ายเพื่อใช้เป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพของน้ำ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย /
Author
สุรียาวรรณ จันสด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ949
Location
Central Library

image
การศึกษาความเข้าใจมโนมติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โครงสร้างอะตอม โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยตัวแทนความคิดแบบสังเกตได้ที่หลากหลาย /
Author
ธนัชชา ธวัชชัยดำรง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ธ199 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาความเหมาะสมของแผนการผลิตก๊าซชีวภาพจากโรงงานผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
อธิจิต วรแสน.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP อ145 2561
Location
Engineering Library

image
การศึกษาคำถามของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
มนูศักดิ์ ยางขัน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ม178 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาค่านิยมของนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนให้ความสำคัญในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดในโรงเรียนประถมสาธิต วิทยาลัยครูปากเซสธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
ตีบจันทร์ สีละนุวงส์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0142,วพ1196
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์แสงอาทิตย์โดยอัตโนมัติ /
Author
วัชรินทร์ ใจเดียว.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ว386 2561
Location
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles