Search again

Found: 554  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การยับยั้งกระบวนการสร้างไขมันในเซลล์ไขมันโดยสารสกัดจากรำข้าวก่ำ /
Author
วราธร ชุมชูชาติ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ961
Location
Central Library

image
การยับยั้งการเสื่อมสภาพของลูกชิ้นปลานิลแช่แข็งด้วยสาารสกัดจากวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมการแปรรูปข้าวและปลา /
Author
พุทธพล ชาญฉลาด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1022
Location
Central Library

image
การรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ในจังหวัดขอนแก่น /
Author
อุดม พงษ์พิละ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1239,WP อ785 2561
Location
Central Library
Public Health Library

image
การระบุชนิดสัตว์ด้วยไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอบริเวณ D-loop สำหรับงานนิติวิทยาศาสตร์ /
Author
จิรพรรณ สุดศักดิ์ศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1017
Location
Central Library

image
การลดความเป็นพิษของทองแดงในมูลสุกรโดยเทคโนโลยีไส้เดือนดิน /
Author
อาภรณ์ ทองบุราณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1049
Location
Central Library

image
การลดด้ายสต๊อกโดยใช้แนวคิด DMIAIC ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป /
Author
สุพจน์ ศรณรินทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ987
Location
Central Library

image
การลดระยะเวลารอคอยของผู้ป่วยกุมารเวช กรณีศึกษา โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง /
Author
นฤทัย สนิทชน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1077
Location
Central Library

image
การลดเวลามาตรฐานในกระบวนการบรรจุขนมปัง เค้ก และโดนัท โดยหลักการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา: กรณีศึกษาโรงงานเบเกอรี่ /
Author
ชาลี ไพโรจน์กุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1015
Location
Central Library

image
การวัดความหนาของเนื้อเยื่อด้านชิดริมฝีปากบริเวณฟันหน้าและด้านเพดานบริเวณฟันหลังในขากรรไกรบนโดยใช้โคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟี /
Author
ธัญวรัตน์ ยามสุข.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ993
Location
Central Library

image
การวัดความหนาของเนื้อเยื่อด้านชิดริมฝีปากบริเวณฟันหน้าและด้านเพดานบริเวณหลังฟันในขากรรไกรบนโดยใช้โคนบีมคอมพิวเตอร์โทโมกราฟฟี /
Author
ธัญวรัตน์ ยามสุข.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WU ธ469 2561
Location
Dentistry Library

image
การวัดค่าไฟเบอร์อ้อยแบบไม่ทำลายด้วยเครื่องเนียร์อินฟราเรดแบบพกพา /
Author
อาทิตย์ ภูผาผุด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1037
Location
Central Library

image
การวางแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารทางการพยาบาลของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ /
Author
ชำนาญ เขื่อนแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1252,RT ช591ก 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
การวิเคราะห์การจับคู่ของผู้เรียนในการเขียนโปรแกรมแบบคู่โดยใช้เทคนิคเคมีน /
Author
นลัทพร โอษฐิเวช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1020
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์ทางปี่ใน เพลงกราวใน 2 ชั้น ในเพลงชุดโหมโรงเย็น ฉบับรวมเครื่อง กรมศิลปากร /
Author
นราธร ยืนยั่ง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1090
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์ปริมาณและรูปแบบดีเอ็นเอจากคราบเลือดบนผ้าชนิดต่างๆ /
Author
ปวีณา ชฎาทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ956
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles